GECORO

In iedere gemeente werd overeenkomstig het decreet op de ruimtelijke ordening een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht. De leden van de GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening - GECORO - worden benoemd door de gemeenteraad.

De GECORO brengt advies uit bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, bij gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsverordeningen en op eigen initiatief of op verzoek van college of gemeenteraad over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De werking en organisatie van de GECORO worden in een huishoudelijk reglement vastgelegd.