Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer :VK2019/00001
Onderwerp: verkavelen van perceel in 4 loten voor open bebouwing en 4 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager:Bert Briffoz
Ligging: afd. Gingelom sectie D nr. 171f ter plaatse Opheimstraat
Datum openbaar onderzoek : van 4 februari 2019 tot en met 5 maart 2019


Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2018/00122
Onderwerp:
bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Steff Geerts
Ligging: Truierstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
15 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00129
Onderwerp:
slopen vierkantshoeve/loopstal, regularisatie niveauwijziging + inrit
Aanvrager:
Jozef Wullaert
Ligging: Bergstraat 10 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
15 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00123
Onderwerp:
tijdelijk plaatsen van 2 units
Aanvrager:
Wit-gele kruis Limburg
Ligging: Steenweg 133 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00126
Onderwerp:
verbouwen van woning + bouwen van een garage
Aanvrager:
Olivier Renard
Ligging: Den Kulter 84 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 januari 2019

Dossiernummer : VK/2018/00007
Onderwerp:
verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager:
Eddy Bergers
Ligging: Veertstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
22 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00119
Onderwerp:
regulariseren van een dienstingang aan de sporthal en nieuwbouw van een berging
Aanvrager:
Gemeentebestuur Gingelom
Ligging: Hannuitstraat 9 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00120
Onderwerp:
renovatie + functiewijziging varkensstallen + afbraak gebouwen
Aanvrager:
Jonathan Vanliefde
Ligging: Emile Beauduinstraat 17 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00130
Onderwerp:
uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Herbots - Herckens
Ligging: Cicindriastraat 21 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00101
Onderwerp:
hernieuwing grondwaterwinning max. 30 000m³/jaar
Aanvrager:
Van Elven agra bvba
Ligging: afd. Montenaken sectie D nr. 463a  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 januari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00127
Onderwerp:
bouwen van een carport en tuinberging
Aanvrager:
Smeyers Lieven
Ligging: Bloemenstraat 6 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00132
Onderwerp:
regulariseren van veranda, kippenren, stalling en pergola en het uitbouwen van dakkappellen in de achtergevel
Aanvrager:
Terpelle Ianthe
Ligging: Dr.Kempeneersstraat 109 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00136
Onderwerp:
kappen van populieren
Aanvrager:
Vanschoonbeek Gerrit
Ligging: Hundelingenstraat 42 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/001115
Onderwerp:
plaatsen van een windturbine
Aanvrager:
Jadoul bvba
Ligging: Hoogstraat 34 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 februari 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00116
Onderwerp:
plaatsen van een windturbine
Aanvrager:
Steps VOF
Ligging: Hannuitstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 februari 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.