Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Dossiernummer : OMV/2019/85
Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande parking met betonklinkers en het rooien van 3 bomen
Aanvrager: St-Joris
Ligging: Emile Beauduinstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 18 november 2019 tot 17 december 2019

Openbaar onderzoek ten gevolge v/d toepassing v/e administratieve lus in het kader v/e omgevingsvergunning

Dossiernummer : VK/2019/00003
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Steenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 12 november 2019 tot 11 december 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van de Vlaamse regering (eerste aanleg)

Dossiernummer: OMV/2019/59
Onderwerp: het rioleringsproject 20333A Gingelom/St-Truiden -collector Cicindria fase 1
Aanvrager: Aquafin nv
Ligging:Kaneelstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning: 27/09/2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Vlaamse regering (eerste  aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling vanvergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen -  p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 te 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
-          het Vlaamse Gewest DEPARTEMENTOMGEVING -  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de in geroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/77
Onderwerp: het kappen van 7 hoogstambomen
Aanvrager: Simon Bollengier
Ligging: Borlostraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :8 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/78
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Dirk Porta
Ligging: Bredenakkerstraat 11 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :8 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/VK/2019/2
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 2 bouwloten voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Jeuksestraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :8 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/VKW/2019/1
Onderwerp: bijstelling verkaveling
Aanvrager: Peter America
Ligging: Hekberg te 3890 Gingelom
Datum vergunning :8 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/69
Onderwerp: het verbouwen van daken
Aanvrager: Cecile Loonen
Ligging: Rampariestraat 36 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :15 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/79
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Aanvrager: Matthijs - Gemis
Ligging: Jeuksestraat 9 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :15 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/88
Onderwerp: het plaatsen van een berging (sauna) + prieel
Aanvrager: Andy Grandjean
Ligging: Nielstraat 41 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :15 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/91
Onderwerp: het regulariseren van gevelmaterialen bij uitbreiding ééngezinswoning
Aanvrager: Crevits - Degezelle
Ligging: Oude Katsei 52 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :15 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/84
Onderwerp: het verbouwen van een hoeve
Aanvrager: Kellers - Debruyckere
Ligging: Riddersstraat 73 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :22 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/86
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Raf Vanhellemont
Ligging: Steenweg 243 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :22 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/90
Onderwerp: het bouwen van een garage + slopen bestaande garage
Aanvrager: Peter Huybrighs
Ligging: Sint-Trudostraat 7 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :22 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/93
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Menten Theo
Ligging: Hekberg 10 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :29 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/94
Onderwerp: het verbouwen van achterbouw
Aanvrager: Rossi Patrizia
Ligging: Langstraat 52 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :29 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/101
Onderwerp: het plaatsen van dakvensters in voorgevel
Aanvrager: Lasman Bogdan
Ligging: Kulterstraat 14 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :29 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/83
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Vanpoucke - Devos
Ligging: Thewitstraat 47 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :5 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/95
Onderwerp: het plaatsen van isolatie en crepie aan voorgevel
Aanvrager: Tom Vanderlinden
Ligging: Nielstraat 25 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :5 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/60
Onderwerp: een grondwaterwinning met een max. debiet van 500m³/dag en 27000m³/jaar
Aanvrager: Thierry de l'Escaille
Ligging: Boekhoutstraat z/n te 3890 Gingelom
Datum vergunning :5 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/92
Onderwerp: het slopen van aaneengeschakelde bebouwing langsheen Steenweg 72, 74 en 76
Aanvrager: TC group
Ligging: Steenweg 72, 74 en 76 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/96
Onderwerp: het afbreken berging en herinrichting achtertuin + nieuwbouw tuinberging
Aanvrager: Geert Delorge
Ligging: Rood-Kruisstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/98
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Paul Roelands
Ligging: Statiestraat 51 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/VK/2019/0004
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot
Aanvrager: Ballet Denise
Ligging: Bronstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.