Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer : OMV/2019/00021
Onderwerp:
het verbouwen van een bestaande schuur tot 1 woning en 2 appartementen
Aanvrager:
Stéphane Lejeune
Ligging: Kamerijckstraat 11 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek :
van 03/04/2019 t.e.m. 02/05/2019


Dossiernummer : OMV/2019/00013
Onderwerp:
grondwaterwinning voor irrigatie fruit
Aanvrager:
landbouwvennootschap Powroznik
Ligging: Steenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek :
van 09/04/2019 t.e.m. 08/05/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg

Dossiernummer : OMV/2018/00133
Onderwerp:
het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de opslag en sortering/afval en mechanische behandeling van elektronica-afval (ICT-materiaal o.a. computers en servers worden gedemonteerd en alle aparte onderdelen zoals printplaten, RAM-geheugenkaarten worden apart gesorteerd)
Aanvrager:
Afvalberg bvba
Ligging:Ambachtsweg 5 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00139
Onderwerp:
het bouwen van een middenspanningscabine 250 Kva
Aanvrager:
Sint-Joris nv
Ligging:
E.Beauduinstraat 11 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 april 2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018106774;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018106774” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/00006
Onderwerp:
kappen van een boom
Aanvrager:
Peter Wolters
Ligging: Joseph Van Hamontstraat 7  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
19 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00007
Onderwerp:
verbouwen van een woning
Aanvrager:
Frederik Bernardi
Ligging: Houtstraat 26 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
19 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00009
Onderwerp:
plaatsen van een betonnen afsluiting
Aanvrager:
Jean Vanswijgenhoven
Ligging: Stepsstraat 22 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00010
Onderwerp:
regularisatie dakvensters
Aanvrager:
Jozef Smet
Ligging: Driesstraat 1 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00016
Onderwerp:
vernieuwen bestaande veranda
Aanvrager:
Mehdi Picone
Ligging: Kulterstraat 7 te 3890 Gingelom
Datum melding :
26 maart 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00012
Onderwerp:
functiewijziging van bankkantoor naar een ééngezinswoning
Aanvrager:
Gwenda Weyns
Ligging: Houtstraat 53 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 april 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00131
Onderwerp:
grondwaterwinning voor de beregening van 25ha akkerbouwteelten
Aanvrager:
Moyaers René & Geert
Ligging: 'Steenborne veld' te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00018
Onderwerp:
het uitbaten van een landbouwbedrijf
Aanvrager:
Daniel Wagelmans
Ligging: Driehoekstraat 11 te 3891 Gingelom
Datum melding :
2 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00022
Onderwerp:
het houden van 6 honden
Aanvrager:
Nadia Vanelderen
Ligging: Borgwormsesteenweg 18 te 3891 Gingelom
Datum melding :
9 april 2019

Dossiernummer : OMV/2018/00134
Onderwerp:
regulariseren verschillende raam- poort- en deuropeningen + creëren van een noodwoning +grondwaterwinning voor de beregening van 150ha akkerbouwteelten
Aanvrager:
Biets Jo & Kim
Ligging: Oude Katsei te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00008
Onderwerp:
verbouwen van een schoolgebouw tot 4 appartementen
Aanvrager:
Mian-interieurs
Ligging: Abdijstraat 44 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00014
Onderwerp:
bouwen van een tuinhuis
Aanvrager:
Van Baelen Sophie
Ligging: Abdijstraat 24 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00019
Onderwerp:
afbreken oude tuinberging en plaatsen van een nieuwe tuinberging
Aanvrager:
Benoni Duwé
Ligging: Joseph Van Hamontstraat 5 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 april 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.