Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Dossiernummer : VK2020/01
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: afd. Gingelom sectie B nrs. 1R3, 1S3
Datum openbaar onderzoek: 25 februari 2020 tot 25 maart 2020

Dossiernummer : VK2020/02
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 2 bouwloten voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: afd. Jeuk sectie D nr. 284C
Datum openbaar onderzoek: 5 maart 2020 tot 3 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/12
Onderwerp: aanleg gescheiden riolering en herinrichting : Mielenstraat, Muizenstraat en Gravelostraat
Aanvrager: Fluvius
Ligging: Mielenstraat, Muizenstraat en Gravelostraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 6 maart 2020 tot 4 april 2020

Dossiernummer : OMV/2019/147
Onderwerp: het bouwen van 10 gekoppelde nieuwbouw ééngezinswoningen (half-open bebouwing) met carports (loten 30 t.e.m 39)
Aanvrager: Kolmont woonprojecten
Ligging: St-Sebastiaanstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 9 maart 2020 tot 7 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/26
Onderwerp: het verhogen van een bestaande 26m hoge proximus vakwerkpyloon naar een hoogte van 38m
Aanvrager: FMT-office
Ligging: Diepesteeg te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 19 maart 2020 tot 17 april 2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2019/00085
Onderwerp: het uitbreiden van bestaande parking
Aanvrager: St-Joris
Ligging: Emile Beauduinstraat 14 te 3890 Gingelom
Datum weigering : 19 februari 2020

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2019077814;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019077814” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/141
Onderwerp: het bouwen een ééngezinswoning (half-open bebouwing) lot 3
Aanvrager: Oicon nv
Ligging: Sint-Jansstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 18 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/142
Onderwerp: het bouwen een ééngezinswoning (gesloten bebouwing) lot 4
Aanvrager: Oicon nv
Ligging: Sint-Jansstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 18 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/143
Onderwerp: het bouwen een ééngezinswoning (half-open bebouwing) lot 5
Aanvrager: Oicon nv
Ligging: Sint-Jansstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 18 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/149
Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager: Jessica Hoebrechts
Ligging: Vonnestraat 1 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 18 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2020/8
Onderwerp: het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600l
Aanvrager: Yvonne Horsten
Ligging: Gemeentestraat 11 te 3890 Gingelom
Datum melding : 18 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2020/10
Onderwerp: het stopzetten van zorgwonen
Aanvrager: Bernadette Hermans
Ligging: Brugstraat 18 te 3890 Gingelom
Datum melding : 18 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/144
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Thijs - Reyskens
Ligging: Statiestraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/148
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning, afbraak van een garage, rooien van bomen
Aanvrager: Katrien Vandevelde
Ligging: Veldstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/151
Onderwerp: het plaatsen van gevelpanelen
Aanvrager: Swinnen Michel
Ligging: Langstraat 92 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/146
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Masson - Muroni
Ligging: Statiestraat 50 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 10 maart 2020

Dossiernummer : OMV/2020/11
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Michaela Vlekken
Ligging: Vrijheersstraat 14 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 10 maart 2020

Dossiernummer : OMV/2020/1
Onderwerp: het wijzigen van functie : van winkelruimte naar kiné-praktijk
Aanvrager: Wouter Jacobs
Ligging: Steenweg 210 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 17 maart 2020

Dossiernummer : OMV/2020/16
Onderwerp: het plaatsen van een bijgebouw (hoevewinkel)
Aanvrager: Jurgen Santermans
Ligging: Steenweg 161 - 165 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 17 maart 2020

Dossiernummer : OMV/2019/150
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning tot een tweewoonst
Aanvrager: Calagero Granato
Ligging: Houtstraat 44 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 24 maart 2020

Dossiernummer : OMV/VK6.50
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Aerts - Franssens
Ligging: Veldstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 24 maart 2020

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.