Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning


Dossiernummer : VK/2019/00002
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 2 bouwloten voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Jeuksestraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 05/08/2019 t.e.m. 03/09/2019

Dossiernummer : VK/2019/00004
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Ballet Denise
Ligging: Borlostraat 2 te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 06/08/2019 t.e.m. 04/09/2019

Dossiernummer: OMV/2019/00060
Onderwerp: een grondwaterwinning met een max. debiet van 500m³/dag en 27 000m³/jaa
Aanvrager: l'Escaille Thierry
Ligging: Boekhoutstraat zn te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 12/08/2019 t.e.m. 10/09/2019

Dossiernummer: VK/2019/00003
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging:Steenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 12/08/2019 t.e.m. 10/09/2019

Dossiernummer : VK/2019/00081
Onderwerp: het regulariseren van een opslagloods voor linnen en het aanleggen van een parking met toegang tot de E.Beauduinstraat
Aanvrager: St-Joris nv
Ligging: Emile Beauduinstraat 8 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 23/08/2019 t.e.m. 21/09/2019

Dossiernummer: VK/2019/00005
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging:Borgwormsesteenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 26/08/2019 t.e.m. 24/09/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste  aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018106774;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018106774” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (laatste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2018/101
Onderwerp:
hernieuwing (vroegtijdig) van een grondwaterwinning
Aanvrager:
Van Elven agra bvba
Ligging: 'In de Bemde' te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
18 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2018/115
Onderwerp:
plaatsen van een windturbine
Aanvrager:
Jadoul bvba
Ligging:Hoogstraat 34 te 3890 Gingelom
Datum weigering :
8 augustus 2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (laatste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van devergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen - p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 - 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is nietinbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en eene-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres alsverweerder;
  3. het voorwerp van hetberoep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepenmiddelen;
  5. een inventaris van deovertuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift totvernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsingwegens uiterst dringendenoodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/13
Onderwerp:
grondwaterwinning voor irrigatie fruit
Aanvrager:
L.V. Powroznik
Ligging: Steenweg 'den meer' te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/21
Onderwerp:
het verbouwen van een bestaande schuur (deel vierkantshoeve) tot 1 woning en 2 appartementen
Aanvrager:
Stéphane Lejeune
Ligging: Kamerijckstraat 11 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/38
Onderwerp:
het afbreken van een woning met feestzaal en de aanleg van een weide
Aanvrager:
Treuva comm. VA
Ligging: Hundelingenstraat 24 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/39
Onderwerp:
het slopen van een bijgebouw
Aanvrager:
Simons Bérengère
Ligging: Montenakenstraat 35 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/43
Onderwerp:
het bouwen van een half-open ééngezinswoning
Aanvrager:
Karel Frérart
Ligging: Egmonthof te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/47
Onderwerp:
het plaatsen van een terrasoverkapping
Aanvrager:
An Leliévre
Ligging: Sint-Rumoldusstraat 36 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 juli 2019


Dossiernummer : OMV/2019/46
Onderwerp:
het slopen bestaande achterbouw + nieuwbouw achterbouw
Aanvrager:
Sabrina Clabots
Ligging: Statiestraat 64 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/50
Onderwerp:
het plaatsen van een afsluiting+ poort
Aanvrager:
Ayatt Tarik
Ligging: Steenweg 246 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/53
Onderwerp:
het plaatsen van 1 dakraam in voorgevel
Aanvrager:
Putzeys Rita
Ligging: Kruisstraat 2 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
16 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/55
Onderwerp:
het aanpassen van gevelopeningen
Aanvrager:
Booten Steven
Ligging: Truilingenstraat 66 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
16 juli 2019

Dossiernummer : OMV/2019/42
Onderwerp:
het slopen van bestaand gebouw en het bouwen van 6 appartementen met bijhorende kelders en parkeerplaatsen
Aanvrager:
Bart Cockx
Ligging: Steenweg  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 augustus 2019

Dossiernummer : OMV/2019/54
Onderwerp:
het regulariseren van gewijzigde inplanting t.o.v. vergunde inplanting
Aanvrager:
Alain Demessemakers
Ligging: Statiestraat 41  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 augustus 2019

Dossiernummer : OMV/2019/56
Onderwerp:
het plaatsen van sidings op voorgevel garage
Aanvrager:
Benny Hendrickx
Ligging: Langstraat 23  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 augustus 2019

Dossiernummer : OMV/2019/57
Onderwerp:
het plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager:
Bérengère Simons
Ligging: Montenakenstraat 35  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 augustus 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.