Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Dossiernummer : OMV/2019/85
Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande parking met betonklinkers en het rooien van 3 bomen
Aanvrager: St-Joris
Ligging: Emile Beauduinstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 18 november 2019 tot 17 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/118
Onderwerp: het bouwen van 12 huurwoningen met ondergrondse parkeerkelder en bijhorende directe omgevingsaanleg samen met het vellen en heraanplanten van 8 bomen (wijziging plannen)
Aanvrager: CV Nieuw St-Truiden
Ligging: Dorpskouter te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 19 november 2019 tot 18 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/130
Onderwerp: het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie
Aanvrager: Aquafin nv
Ligging: Bosstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 28 november 2019 tot 27 december 2019

Openbaar onderzoek ten gevolge v/d toepassing v/e administratieve lus in het kader v/e omgevingsvergunning

Dossiernummer : VK/2019/00003
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Steenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 12 november 2019 tot 11 december 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2019/00081
Onderwerp: het regulariseren van een opslagloods voor linnen en de aanleg van een parking met toegang tot de E. Beauduinstraat
Aanvrager: St-Joris nv
Ligging: E. Beauduinstraat 8 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 20 november 2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2019077814;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019077814” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (laatste aanleg)

Dossiernummer: VK/2019/00001
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing (loten 1, 2 en 3) en 4 loten voor half-open bebouwing (loten 4, 5, 6 en 7)
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging:Opheimstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning: 20/11/2019

Dossiernummer: OMV/2019/00055
Onderwerp: het aanpassen van gevelopeningen
Aanvrager: Steven Booten
Ligging:Truilingenstraat 66 te 3891 Gingelom
Datum weigering: 20/11/2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (laatste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van devergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen - p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 - 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
-          de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepenmiddelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringend en oodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/93
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Menten Theo
Ligging: Hekberg 10 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :29 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/94
Onderwerp: het verbouwen van achterbouw
Aanvrager: Rossi Patrizia
Ligging: Langstraat 52 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :29 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/101
Onderwerp: het plaatsen van dakvensters in voorgevel
Aanvrager: Lasman Bogdan
Ligging: Kulterstraat 14 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :29 oktober 2019

Dossiernummer : OMV/2019/83
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Vanpoucke - Devos
Ligging: Thewitstraat 47 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :5 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/95
Onderwerp: het plaatsen van isolatie en crepie aan voorgevel
Aanvrager: Tom Vanderlinden
Ligging: Nielstraat 25 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :5 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/60
Onderwerp: een grondwaterwinning met een max. debiet van 500m³/dag en 27000m³/jaar
Aanvrager: Thierry de l'Escaille
Ligging: Boekhoutstraat z/n te 3890 Gingelom
Datum vergunning :5 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/92
Onderwerp: het slopen van aaneengeschakelde bebouwing langsheen Steenweg 72, 74 en 76
Aanvrager: TC group
Ligging: Steenweg 72, 74 en 76 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/96
Onderwerp: het afbreken berging en herinrichting achtertuin + nieuwbouw tuinberging
Aanvrager: Geert Delorge
Ligging: Rood-Kruisstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/98
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Paul Roelands
Ligging: Statiestraat 51 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/VK/2019/0004
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot
Aanvrager: Ballet Denise
Ligging: Bronstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :12 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/99
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Stevens - Andries
Ligging: Hallenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :19 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/100
Onderwerp: het bouwen van een veranda en het regulariseren van een tuinhuis
Aanvrager: Vera Vanherwegen
Ligging: Den Kulter 5 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :19 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/104
Onderwerp: het bouwen van een veranda
Aanvrager: Inge Sacré
Ligging: Groenhof 45 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :19 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/105
Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager: Ann Ruyloft
Ligging: Steenweg 50 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :19 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/121
Onderwerp: het uitbaten van een landbouwbedrijf
Aanvrager: Benoit Vandevorst
Ligging: Groenplaats 21 te 3890 Gingelom
Datum aktename melding :19 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/102
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Boels - Bottin
Ligging: Egmonthof te 3890 Gingelom
Datum vergunning :26 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/103
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Jacquemin - Thirion
Ligging: Dr.Kempeneersstraat 128 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :26 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/108
Onderwerp: het kappen van 16 bomen
Aanvrager: Princen aannemingsbedrijf
Ligging: Montenakenstraat 15 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :26 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/111
Onderwerp: het bouwen van een tuinmuur
Aanvrager: Kenneth Wintmolders
Ligging: Truilingenstraat 68a te 3891 Gingelom
Datum vergunning :26 november 2019

Dossiernummer : OMV/2019/89
Onderwerp: het aanleggen van een aarden dam + erosiepoel
Aanvrager: Gemeentebestuur Gingelom
Ligging: Gemeentestraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :3 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/106
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning + garage
Aanvrager: Vanmechelen - Uytterhoeven
Ligging: Oude Tramstraat 22 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :3 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/109
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Reynaerts Marina
Ligging: Steenweg 42 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :3 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/112
Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager: Claes Viviane
Ligging: Mottestraat 5 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :3 december 2019

Dossiernummer : OMV/VK2019/05
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 lot voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Borgwormsesteenweg te 3891 Gingelom
Datum vergunning :3 december 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.