Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer : VK/2019/00081
Onderwerp: het regulariseren van een opslagloods voor linnen en het aanleggen van een parking met toegang tot de E.Beauduinstraat
Aanvrager: St-Joris nv
Ligging: Emile Beauduinstraat 8 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 23/08/2019 t.e.m. 21/09/2019

Dossiernummer: VK/2019/00005
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging:Borgwormsesteenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: van 26/08/2019 t.e.m. 24/09/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste  aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018106774;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018106774” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (laatste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2018/115
Onderwerp:
plaatsen van een windturbine
Aanvrager:
Jadoul bvba
Ligging:Hoogstraat 34 te 3890 Gingelom
Datum weigering :
8 augustus 2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (laatste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van devergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen - p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 - 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is nietinbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en eene-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres alsverweerder;
  3. het voorwerp van hetberoep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepenmiddelen;
  5. een inventaris van deovertuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift totvernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsingwegens uiterst dringendenoodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/58
Onderwerp: het bouwen van een woning en het slopen van een bestaande woning
Aanvrager: Vanijlen - Stippelmans
Ligging: Bredenakkerstraat 1 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 27 augustus 2019

Dossiernummer : OMV/2019/62
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Lannoo - Polus
Ligging: Nieuwstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 27 augustus 2019

Dossiernummer : OMV/2019/80
Onderwerp: het houden van 7 honden
Aanvrager: Christina Geraerts
Ligging: Den Kulter 15 te 3890 Gingelom
Datum melding : 27 augustus 2019

Dossiernummer : OMV/2019/48
Onderwerp:
grondwaterwinning voor irrigatie fruitbomen
Aanvrager:
Mac Rim bvba
Ligging: Julien Guilliamstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/63
Onderwerp:
het bouwen van een berging met carport
Aanvrager:
dakwerken Scheepers joël
Ligging: H-Stassenstraat 15  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/64
Onderwerp:
het slopen van bestaande woning & bouwen van 2 nieuwe woningen
Aanvrager:
Bert Cleuren
Ligging: Fonteinstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/65
Onderwerp:
het plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager:
Filip De Geyter
Ligging: Beemdwijk 22  te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
3 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/66
Onderwerp: het kappen van 7 hoogstambomen
Aanvrager: Bailly Jos
Ligging: Kerkstraat 14 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 3 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/67
Onderwerp: het plaatsen van een bijgebouw + bouwen van een zwemvijver met plantenfilter
Aanvrager: Ken Elen
Ligging: Bredenakkerstraat 14 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :3 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/61
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning met carport, stal en zwembad
Aanvrager: Bollengier Simon
Ligging: Borlostraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :10 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/73
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Bart Van Bossche
Ligging: Steenstraat 14 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :10 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/75
Onderwerp: het wijzigen van functie : van woonst naar toerismeverblijf
Aanvrager: Isabel Schils
Ligging: Thewitstraat 5 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :10 september 2019

Dossiernummer : OMV/2019/87
Onderwerp: het uitbaten van een inrichting voor het behandelen, bewerken van granen
Aanvrager: Hoebregts bvba
Ligging: Ambachtsweg 9 te 3891 Gingelom
Datum melding :10 september 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.