Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Dossiernummer : OMV/2019/138
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor irrigatie fruit
Aanvrager: L.V. Powroznik
Ligging: Vonnestraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 9 januari 2020 tot 7 februari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/145
Onderwerp: het verbouwen van de bestaande secundaire woongelegenheid in een vierkantshoeve tot een zelfstandige wooneenheid
Aanvrager: Jean-Paul Snyers
Ligging: Paul Snyersstraat 8 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 27 januari 2020 tot 25 februari 2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2019/00097
Onderwerp: het plaatsen van 3 windturbines
Aanvrager: Electrabel nv
Ligging: Tombeweg z/n te 3890 Gingelom
Datum weigering : 9 januari 2020

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2019077814;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019077814” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (laatste aanleg)

Dossiernummer: OMV/2019/00021
Onderwerp: het verbouwen van een bestaande schuur (deel vierkant hoeve) tot 1 woning en 2 appartementen
Aanvrager: Lejeune Stéphane
Ligging: Kamerijckstraat 11 te 3890 Gingelom
Datum weigering: 5/12/2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (laatste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van devergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen - p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 - 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
-          de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepenmiddelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringend en oodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/115
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning (half-open bebouwing)
Aanvrager: Oicon nv
Ligging: Sint-Jansstraat (lot 1) te 3890 Gingelom
Datum vergunning :17 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/116
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning (half-open bebouwing)
Aanvrager: Oicon nv
Ligging: Sint-Jansstraat (lot 2) te 3890 Gingelom
Datum vergunning :17 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/119
Onderwerp: het plaatsen van een deur in zijgevel, garage wijzigen naar carport
Aanvrager: Sophie Van Baelen
Ligging: Abdijstraat 24 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :17 december 2019

Dossiernummer : OMV/2019/122
Onderwerp: het bouwen van vier ééngezinswoningen (half-open bebouwing)
Aanvrager: Peter America
Ligging: Hekberg te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 7 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/124
Onderwerp: het slopen van een woning
Aanvrager: Albert Balaj
Ligging: Nieuwstraat 26 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :7 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/139
Onderwerp: het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1000l
Aanvrager: Luc Terwinghe
Ligging: Truilingenstraat 85 te 3891 Gingelom
Datum melding :7 januari 2020

Dossiernummer : OMV/VK2019/3
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 lot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Steenweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning :7 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/120
Onderwerp: het verbouwen/uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Sierakowski groupe
Ligging: Landenstraat 3 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/123
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Prisca Smets
Ligging: Oude Tramstraat 29 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/127
Onderwerp: het verlengen van bestaand afdak
Aanvrager: Kristof Michaux
Ligging: Veertstraat 3 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 14 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/128
Onderwerp: het vergroten van raam naar deuropening
Aanvrager: Baljinder Singh
Ligging: Langstraat 54 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/140
Onderwerp: het regulariseren van een veranda
Aanvrager: De Geyter Filip
Ligging: Beemdwijk 22 te 3891 Gingelom
Datum melding : 14 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/125
Onderwerp: het slopen van bestaande woning met aanhorigheden en het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Briffoz - Neuteleers
Ligging: Hasselbroekstraat 197 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 21 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/129
Onderwerp: het verbouwen/uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Raphaël Falcone
Ligging: Gemeentestraat 8 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 21 januari 2020

Dossiernummer : OMV/2019/132
Onderwerp: het regulariseren van een garage
Aanvrager: Nik Philtjens
Ligging: Buvingenstraat 19 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 21 januari 2020

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.