Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Dossiernummer : OMV/2019/00042
Onderwerp:
het slopen van bestaand gebouw en nieuwbouw 6 appartementen met bijhorende kelders en parking met 6 parkeerplaatsen
Aanvrager:
Bart Cockx
Ligging: Steenweg 116 + 116a te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek :
van 20/05/2019 t.e.m. 18/06/2019


Dossiernummer : OMV/2019/00043
Onderwerp:
het bouwen van een half-open ééngezinswoning
Aanvrager:
Karel Frérart
Ligging: Egmonthof te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek :
van 21/05/2019 t.e.m. 19/06/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2018/00139
Onderwerp:
het bouwen van een middenspanningscabine 250 Kva
Aanvrager:
Sint-Joris nv
Ligging:
E.Beauduinstraat 11 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
12 april 2019

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste  aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018106774;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018106774” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (laatste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2018/00092
Onderwerp:
het bouwen van een meergezinswoning + slopen van bestaande woning met tuinbergruimte
Aanvrager:
Hoche Guy
Ligging:
Steenweg 150 te 3890 Gingelom
Datum weigering :
2 mei 2019
 

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (laatste aanleg)

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van devergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen - p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 - 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is nietinbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en eene-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres alsverweerder;
  3. het voorwerp van hetberoep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepenmiddelen;
  5. een inventaris van deovertuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift totvernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsingwegens uiterst dringendenoodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/00014
Onderwerp:
bouwen van een tuinhuis
Aanvrager:
Van Baelen Sophie
Ligging: Abdijstraat 24 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00019
Onderwerp:
afbreken oude tuinberging en plaatsen van een nieuwe tuinberging
Aanvrager:
Benoni Duwé
Ligging: Joseph Van Hamontstraat 5 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00011
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Craninx - Claes
Ligging: Vrijheersstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
23 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00020
Onderwerp:
het aanpassen van gevelopeningen
Aanvrager:
Davy Appeltans
Ligging: Steenweg 24 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
23 april 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00023
Onderwerp:
het vernieuwen van dakbedekking & verbouwing dakkapellen
Aanvrager:
Kindermans - Fraipont
Ligging: Steenweg 241 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
7 mei 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00017
Onderwerp:
het kaleien van voorgevel, uitsprong links plat dak maken en uitsprong rechts verwijderen
Aanvrager:
Bart Nys
Ligging: Sint-Rumoldusstraat 76 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
14 mei 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00037
Onderwerp:
het plaatsen van een terrasoverkapping
Aanvrager:
Dirk Van Haeken
Ligging: Oude Katsei 18 te 3890 Gingelom
Datum melding :
14 mei 2019

Dossiernummer : VK 1.47
Onderwerp:
het verkavelen van perceel in 4 bouwloten voor open bebouwing en 4 bouwloten voor half-open bebouwing
Aanvrager:
Bert Briffoz
Ligging: Opheimstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
14 mei 2019

Dossiernummer : OMV/2019/00024
Onderwerp:
het renoveren van bestaande garage
Aanvrager:
Walter Gasia
Ligging: Gezusters Dehasquestraat 1 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
21 mei 2019

Dossiernummer : OMV/2019/25
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Schoofs - Herbots
Ligging: Naamsestraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
21 mei 2019

Dossiernummer : OMV/2019/32
Onderwerp:
het aanleggen van toegang naar kerk Boekhout
Aanvrager:
Gemeentebestuur Gingelom
Ligging: Boekhoutstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
21 mei 2019

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.