Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning


Dossiernummer : VK/2018/00004
Onderwerp: verkavelen van percelen in 3 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager:Bert Briffoz Kerkstraat 11 te 3400 Landen
Ligging: afd. Jeuk sectie A nrs. 282g, 283d ter plaatse Cicindriastraat & Albert Moyaertsstraat
Datum openbaar onderzoek : van 27 juni 2018 tot en met 27 juli 2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingenDossiernummer : OMV/2018/00048
Onderwerp:
bouwen van een scheidingsmuur
Aanvrager:
Ilias Thomas
Ligging: Statiestraat 69 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00049
Onderwerp:
plaatsen van een afsluiting
Aanvrager:
Luc De Waele
Ligging: Houtstraat 26b te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00055
Onderwerp:
plaatsen van een carport + berging
Aanvrager:
Lies Smeets
Ligging: Borgwormsesteenweg 20 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
26 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00057
Onderwerp:
bestemmingswijziging van bankkantoor naar groepspraktijk huisdokters
Aanvrager:
Thuisverpleging Sofie Cuypers
Ligging: Steenweg 152 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00061
Onderwerp:
schrijnwerkerij - standaardhoutbewerkingsbedrijf
Aanvrager:
V.D.W. interieurbouw
Ligging: Boekhoutstraat 7 te 3890 Gingelom
Datum melding :
26 juni 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00056
Onderwerp:
bouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Vanmechelen - Monnekens
Ligging: Kortijsstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 juli 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00063
Onderwerp:
verbouwen van voorgevel
Aanvrager:
Arno Billen
Ligging: Buvingenstraat 7  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 juli 2018 .

Dossiernummer : OMV/2018/00064
Onderwerp:
plaatsen van een serre
Aanvrager:
Dirk Thomas
Ligging: Naamsestraat 15  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 juli 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00067
Onderwerp:
plaatsen van crepie op gevels
Aanvrager:
Ismena Goyvaerts
Ligging: Bredenakkerstraat 5  te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
3 juli 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00058
Onderwerp:
regulariseren van reliëfwijziging
Aanvrager:
Jacques Vandecan
Ligging: Zoutpootstraat - Steenweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
31 juli 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00059
Onderwerp:
bouwen van een bijgebouw met zes garages en een tuinberging
Aanvrager:
Marc Winters
Ligging: Steenweg 191 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
31 juli 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00062
Onderwerp:
bouwen van een bedrijfsgebouw met woning
Aanvrager:
Ob-ject
Ligging: Montenakenstraat 41 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
31 juli 2018

Dossiernummer : OMV/2018/00076
Onderwerp:
vervangen van huidige veranda door een nieuwe veranda
Aanvrager:
Roland Missotten
Ligging: Beemdwijk 16  te 3891 Gingelom
Datum melding :
31 juli 2018

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.