Geluidshinder

Omschrijving

Een (politie)reglement betreffende de bestrijding van geluidshinder wil in de eerste plaats de procedure vereenvoudigen die gevolgd moet worden voor het spelen van muziek of het gebruiken van geluidsversterkers in het openbaar. Veel aandacht gaat daarin naar de omschrijving van geluidsniveaus. Zo wordt er een onderscheid gemaakt naar het aanvaardbaar 'storend' geluid, afhankelijk van het achtergrondgeluid. Maar ook worden een aantal concrete zaken verboden, zoals bv. luidruchtige bouwmachines hanteren tussen 20 en 7 uur of op zon- en feestdagen. Een aantal andere zaken zoals bv. dancings, cafés, ijskar, reclame e.d. worden door hogere wetten gereglementeerd. Verder worden alle klachten over buurtlawaai objectief getoetst aan de bepalingen van het VLAREM,
titel II (Algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) en aan de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977.

Procedure

Elektronisch versterkte muziek en wetgeving
Wie elektronisch versterkte muziek wil spelen in een openbare inrichting moet dit melden. Deze openbare inrichting kan een afgesloten plaats zijn zoals een café, restaurant, fuifzaal,… of men kan iets organiseren in open lucht zoals een wijk- of straatfeest, parkfeest, braderie, 2de handsmarkt,…..
Ook wanneer het om een éénmalige activiteit gaat zoals een fuif, feest of optreden dient een melding te gebeuren.  De melding moet in 3-voud per aangetekende brief worden overgemaakt aan de gemeente.

Lawaaihinder en bedrijven
Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten voor wat betreft het aspect geluid steeds voldoen aan enerzijds de van toepassing zijnde Vlarem II-voorwaarden en anderzijds aan de eventueel opgelegde bijzondere voorwaarden gekoppeld aan de eigen milieuvergunning. Indien je lawaaihinder ondervindt van een bedrijf uit jouw buurt kan je hiervoor steeds contact opnemen met dienst Leefmilieu van de gemeente.

Lawaaihinder en buren
Bij geluidshinder afkomstig van buren of verkeer kan een klacht worden ingediend zowel bij de politie van de gemeente afdeling als op dienst leefmilieu van de gemeente.
Er dient wel opgemerkt dat het steeds beter is zelf met jouw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden.

Grasmaaiers en vuurwerk
Het gebruik van grasmaaiers is altijd verboden tussen 22 uur en 7 uur (op zondagen en feestdagen tot 9 uur). Voor het afschieten van vuurwerk, vreugdesalvo‘s of vogelafschrikkanonnen dient een schriftelijke toelating bekomen te worden.

Bijkomende informatie

Voor het volledige reglement, bijkomende informatie alsook voor meldingen kan je terecht bij de Cel Wonen en Leven. Buiten de kantooruren kan je geluidsoverlast melden aan de lokale Politie.