Een doordacht rioleringsbeleid voor Gingelom

Onze gemeente is met een rioleringsgraad van meer dan 95% goed uitgerust voor het opvangen van het afvalwater afkomstig van onze huishoudens.

Tevens worden bijna alle rioleringen in Gingelom gecollecteerd door Aquafin en hiervan wordt al 2/3 gezuiverd in het rioolwaterzuiveringsstation van Runkelen bij Sint-Truiden. Met de geplande aanleg van een kleinschalig zuiveringsstation in Muizen zal binnen enkele jaren ook het resterende huishoudelijk afvalwater afkomstig van de deelgemeenten Jeuk, Borlo, Buvingen en Muizen gezuiverd worden.
 
Hoewel het rioleringsbeleid geen puur gemeentelijke materie meer is, sedert de overdracht van het gemeentelijk rioleringsstelsel aan Infrax (nu Fluvius), blijven we mee bepalen welke rioleringen er worden vernieuwd. Net als in het verleden zal ook in de toekomst de aanleg van nieuwe gescheiden rioleringen gekoppeld worden aan de vernieuwing van de weginfrastructuur en de aanhorigheden.
Fluvius staat immers in voor de vernieuwing van de riolering (gesubsidieerd met Vlaams overheidsgeld) en de gemeente betaalt deels de vernieuwing van wegen en stoepen. Dit is een win-win voor zowel de rioolbeheerder Fluvius als voor de gemeente als wegbeheerder.
Sedert 2000 werden zo grote gekoppelde riolerings- en wegenisprojecten uitgevoerd in het centrum van Gingelom en Montenaken, de doortocht Borlo-Buvingen, het centrum van Mielen en nu recent Boekhout.
 
Vlaanderen heeft op het vlak van de waterkwaliteit in onze waterlopen nog een lange weg af te leggen om te voldoen aan de eisen die Europa hiervoor oplegt. De Vlaamse Milieumaatschappij VMM heeft daarom voor iedere gemeente een lijst van maatregelen opgesteld waaraan de rioolbeheerders dienen te voldoen, om tegen 2027 de reductiedoelstellingen van lozingen in de waterlopen te bereiken.
 
Door de realisatie van grote rioleringsprojecten in het verleden scoort Gingelom hierin goed. Ook voor de volgende jaren staan immers nog belangrijke riolerings- en wegenisprojecten op het programma, zoals Sint-Rumoldusstraat, Mielenstraat-Gravelostraat-Muizenstraat, Oude Katsei en Kaneelstraat-Kruisstraat. Samen met de uitvoering van kleinschalige rioleringsprojecten die zijn opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan kan Gingelom zo aan de opgelegde reductiedoelstellingen voor 2027 voldoen.
 
De uitvoering van de rioleringsprojecten in samenwerking met Fluvius of Aquafin dragen niet alleen bij tot de verbetering van de waterkwaliteit. Ze verbeteren ook de waterafvoer bij hevige buien. Meestal worden bijkomende bufferbekkens voorzien. De wegen en stoepen worden gelijktijdig vernieuwd en ook alle nutsvoorzieningen zoals het elektriciteitsnet, de openbare verlichting, de waterleiding, de telecomleidingen en het aardgasnet worden vernieuwd. Door de totaalaanpak bij dergelijke projecten worden straten volledig in een nieuw kleedje gestoken en zijn deze uitgerust voor minstens de volgende 50 jaar.