Het stookoliefonds: de bedragen voor 2020

Vanaf 1 januari 2020 kan iedereen die recht heeft op een tegemoetkoming van het stookoliefonds opnieuw een aanvraag indienen voor een tussenkomst in de stookoliekosten. De premie bedraagt maximaal € 210.

Wie komt in aanmerking?
Iedereen die:

- een WIGW-statuut heeft (verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds);
- of een jaarlijks bruto belastbaar inkomen heeft gelijk aan of lager dan € 19.150,58 verhoogd met € 3.536,58 per persoon
  ten laste;
- in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zit.

 
Voor welke soorten brandstof kunt u een toelage krijgen?

- Stookolie of mazout, in vloeibare vorm;
- Stookolie of mazout aan de pomp;
- Verwarmingspetroleum aan de pomp of in bulk;
- Bulkpropaangas: petroleumgas.


Aardgas via aansluiting op het distributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.
 
Wanneer kunt u bij het OCMW terecht om een aanvraag in te dienen?
Voor een afspraak of informatie kunt u terecht bij Elke Hubar op 011 88 04 71.

Wat moet u zeker in het oog houden?
Elke aanvraag moet ten laatste 60 dagen na de factuurdatum worden ingediend.
 
Welke documenten moet u meebrengen?

- Uw laatste aanslagbiljet;
- Uw identiteitskaart of die van de persoon waarvoor u een tegemoetkoming komt aanvragen (wiens naam vermeld staat
  op de factuur);
- De PIN-code van de identiteitskaart;
- Uw leveringsfactuur;
- Uw bankrekeningnummer.

 
Mensen die in collectieve schuldbemiddeling zijn, moeten ook hun brief van toelaatbaarheid en hun rekeningnummer bij de schuldbemiddelaar meebrengen.