Leegstaande woningen en gebouwen

De bevoegdheid voor de opmaak van een leegstandsregister werd sinds 1 janauri 2010 vanuit Vlaanderen overgedragen naar de steden en gemeenten. De gemeenteraad keurde een gemeentelijk reglement goed voor de opmaak van het leegstandsregister en de invoering van een leegstandsheffing.

Het volledige reglement kan u  raadplegen.
hier

Vaststelling van de leegstand

Een woning of gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de vergunde bestemming.

De gemeente Gingelom spoort deze leegstaande woningen en gebouwen i.s.m. de vzw Stebo op. De vaststelling gebeurt aan de hand van volgende objectieve indicaties: het ontbreken van een inschrijving in het bevolkiginsregister, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, een laag elektriciteitsverbruik, getuigenissen,….

Op basis van deze vaststellingen zullen de eigenaars een brief met melding van opname in het leegstandsregister ontvangen. De eigenaars hebben 30 dagen om te reageren met een beroepschrift tegen deze opname. Indien het bewijs geleverd wordt dat bewoning plaatsvindt gedurende minstens 6 maanden of meer dan de helft van het gebouw volgens de bestemming in gebruik is gedurende minstens 6 maanden, wordt het pand geschrapt uit het leegstandsregister.

Belasting op leegstand

Om leegstand te voorkomen of te beperken in de tijd enerzijds en om de kosten voor de opmaak van het leegstandregister te dekken anderzijds, wordt een belasting op leegstand ingevoerd.

Deze belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

De bedragen voor het eerste aanslagjaar zijn als volgt vastgelegd:
- Volledig gebouw of woning: 1100,00 euro
- Overige woongelegenheden: 350,00 euro
Te verhogen met respectievelijk 100 of 50 euro per opeenvolgende termijn van twaalf maanden, tot een maximum van 1.600 of 600 euro.

Vrijstelling

De eigenaar van een leegstaand pand kan in bepaalde omstandigheden een vrijstelling van de leegstandsheffing aanvragen.

Enkele voorbeelden zijn:
● De belastingsplichtige die verblijft in een erkende ouderenvoorziening – vrijstelling voor 3 jaar
● De belastingsplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of ziekenhuis – onbeperkte termijn
● Minder dan één jaar eigenaar
● Restauratiewerken volgens stedenbouwkundige vergunning – vrijstelling voor 2 jaar

Cel Wonen en Leven

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren