Aanvullende onroerende voorheffing

Datum goedkeuring: 7 november 2017
Datum bekendmaking: 14 november 2017
Volledig reglement

In gemeenteraadszitting van 17 december 2013 werd voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de gemeente Gingelom vastgesteld op 1650 opcentiemen.

Door de gewijzigde taakstelling van de provincies vanaf 1 januari 2018 en het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt de financiering van de gemeenten. Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. Vandaar dat de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% (een verhoging met factor 1,588).
 
Om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen is in het decreet van 18 november 2016 bepaald dat de gemeenten hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten omrekenen Om de fiscale neutraliteit van elke belastingplichtige te waarborgen moeten de gemeente dus de opcentiemen aanpassen. Concreet moeten de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten gedeeld worden door een factor 1,588.

Bijgevolg werd het tarief voor de gemeente Gingelom op 1039 opcentiemen vastgesteld

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren