Meldingsplicht

Volgens de Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening kunnen er volgens Art. 4.2.2. gevallen (die vroeger via een vergunningsprocedure) behandeld worden door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze meldingsplicht is van kracht vanaf 01 december 2010.

Van de melding kan gebruik gemaakt worden voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen. Ook voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning. Vaak is de medewerking van een architect vereist!

Het meldingsformulier kan je hier downloaden

De melding kan ook gebruikt worden voor de verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin.

Het meldingsformulier kan je hier downloaden

Handelingen met het oog op zorgwonen binnen een bestaand bouwvolume van een woning, gericht als een ondergeschikte wooneenheid. Deze soort aanvraag kan vanaf 01 september 2009 onder de meldingsporcedure.

Aanvraagformulier : meldingsprocedure zorgwonen

Wanneer kan men de procedure van een melding toepassen?

Raadpleeg de checklist om na te gaan wanneer een melding mogelijk is!

Voor meer informatie zie: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Een beknopt overzicht omtrent de vrijstelling en de melding vindt u hier.

Wat gebeurt er met uw melding en wat mag u verwachten?

Een melding wordt verricht per beveiligde zending (aangetekend of tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de meldingen en ziet er op toe dat zij ingeschreven worden in het vergunningenregister.

De aangemelde handelingen mogen worden aangevat nadat de aktename van de gemeente ontvangen werd.
De aangemelde handelingen kunnen niet meer worden aangevat indien twee jaar na de datum van de melding verstreken zijn.Indien blijkt dat een melding niet kan voor de voorziene handelingen maar dat een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan wordt u daarvan zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht!

Opgelet: Indien u geen rechtsgeldige melding of een onregelmatige melding heeft ingediend, dan begaat u een stedenbouwkundige overtreding bij het uitvoeren van de werken.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren