De samenstelling van een uitgebreide bouwaanvraag (met architect)

Een dossier voor een bouwaanvraag met medewerking van een architect bevat de volgende stukken :

· Vergunningsaanvraagformulier (art. 16, 1°)
· Beschrijvende nota (art. 16, 2°)
* Beschrijving inzake integrale toegankelijkheid (art. 16, 2°, c)
· Tekeningen van de geplande werken (art. 16, 3°):
· Liggingsplan (art. 16, 3°, a)
· Omgevingsplan (art. 16, 3°, b)
· Inplantingsplan (art. 16, 3°, c)
· Minstens één terreinprofiel (art. 16, 3°, d):
* Tekeningen op grotere schaal van de geplande werken of handelingen (art. 16, 3°, e):
* Plattegronden
* Funderingstekeningen
* Gevelaanzichten
* Minstens één doorsnede
· Minstens 6 foto's (art. 16, 4°)
·Vragenlijst (statistisch formulier) (art. 16, 5°)
· Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater : aanstiplijst
* Milieueffectenrapport (art. 16, 7°)
* Compensatieformulier voor ontbossingen (art. 16, 8°)
* Passende beoordeling (art. 16, 9°)

Bij de dossierstukken die u alleen in bepaalde gevallen moet toevoegen, staat er een asterisk (*).


U voegt alle noodzakelijke dossierstukken toe in vier exemplaren. (plannen in vijfvoud) Voor decretaal voorgeschreven adviezen zijn van bepaalde dossierstukken extra exemplaren vereist. Bovendien kan de gemeentelijke overheid, evenals de gemachtigde ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, extra exemplaren van bepaalde dossierstukken of andere documenten vragen. U kunt zich hierover (vooraf) informeren bij het gemeentebestuur.

Download hier uw aanvraagformulier