Taken van het college van burgemeester en schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

- het beheer van de gemeentelijke eigendommen en inrichtingen;
- het beheer van de inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur;
- het aanstellen en ontslaan van personeelsleden, met uitzondering van de algemeen directeur en de financieel directeur;
- het afleveren van bouw-, verkavelings- en milieuvergunningen.


Het college van burgemeester en schepenen in Gingelom vergadert elke dinsdagavond in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.