Sportraad

De sportraad functioneert onder de statuten die opgesteld zijn op basis van het decreet van 6 juni 2012 houdende optimaliseren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad die samengesteld is uit een 'algemene vergadering' en een 'bestuur van de sportraad'. Een deskundige inzake sport vervolledigt de sportraad. Tot de leden (kunnen) behoren de afgevaardigden van de erkende Nederlandstalige sportclubs, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die een sportieve werking ontplooien in Gingelom.De schepen van sport en de sportgekwalificeerde sportambtenaar hebben in de sportraad een raadgevende stem en staan in voor het secretariaat.

De sportraad heeft als algemeen doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen. Dit in het belang van het algemeen welzijn en van de hele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van zo veel mogelijk Gingelomse inwoners.De sportraad heeft als taak advies aan de gemeentelijke overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.

Het het Vlaamse decreet op het lokale sportbeleid zijn 4 beleidsprioriteiten in het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 opgenomen. Het meerjarenplan sport 2014-2019 werd door de sportraad gunstig geadviseerd op 4 november 2013.