Stedenbouwkundig uittreksel
en vastgoedinformatie

De meeste informatie wordt mondeling, schriftelijk of telefonisch opgevraagd.
Er worden vooral afschriften van verkavelings- en bouwvoorschriften opgevraagd, er wordt geïnformeerd naar de vergunningstoestand van gebouwen en de bestemmingszone van het gewestplan.
Het gewestplan voor Gingelom kan hier geraadpleegd worden via de website van GIS Vlaanderen.

Het stedenbouwkundig uittreksel

De gemeente beschikt sinds 15 april 2008 over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Dit betekent dat wij dus een 'stedenbouwkundig uittreksel' kunnen afleveren. Dit stedenbouwkundig uittreksel vervangt de 'stedenbouwkundige inlichtingen' (= voormalige stedenbouwkundige attesten nr. I)

Naast het stedenbouwkundig uittreksel kan u ook nog steeds de reeds bekende vastgoedinformatie m.b.t. onroerende goederen verkrijgen, tot nu toe gevraagd via het modelformulier VVSG.

Volgende documenten kunnen aldus ter beschikking gesteld worden :
- stedenbouwkundig uittreksel (=uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister)
- uittreksel plannenregister
- uittreksel vergunningenregister
- vastgoedinformatie (formulier VVSG)

Voorafgaand aan de aflevering van deze uittreksels is er een retributie verschuldigd.

Een aanvraag dient in principe slechts voor één perceelnummer.

Bij voorkeur gebruikt u het aanvraagformulier in bijlage en geeft u hierop duidelijk aan welk soort document u aanvraagt.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren