Bedrijfsafval: haal- en brengmethode

Omschrijving

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) van 5 december 2003, in werking vanaf 1 juni 2004, maakt een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen:

  • huishoudelijke afvalstoffen zijn alleen de afvalstoffen die ontstaan bij de werking van een particuliere huishouding (gezinnen);
  • bedrijfsafvalstoffen zijn alle afvalstoffen die niet van gezinnen afkomstig zijn. Afval van handelaars, bedrijven, kantoren, winkels, diensten, instellingen, scholen e.d. worden allemaal beschouwd als bedrijfsafvalstoffen. Deze bedrijfsafvalstoffen dienen door (private) ophalers ingezameld te worden om bij erkende verwerkers verwerkt te worden. Private overbrengers van bedrijfsafvalstoffen zijn terug te vinden in de Gouden Gids. De lijst van de erkende overbrengers is terug te vinden op de website van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) (http://www.ovam.be).

Procedure handelsafval op het containerpark

De regeling is toepasselijk op alle afval dat afkomstig is van een beroepsactiviteit waarbij goederen en/of diensten worden verkocht aan de eindverbruiker. Industrieel afval wordt uitgesloten. De aanvrager dient een vestiging in deze gemeente te hebben.

Hoeveelheid
De enige afzeteenheid is 1 m³. Het oordeel van de toezichthouder is ontegensprekelijk. De aangevoerde m³ mag verschillende materialen bevatten, maar alles moet vooraf per soort gesorteerd zijn. Maximaal mag 1 m³ afval per week aangevoerd worden.

Kostprijs
Zie tarieven en retributies sorteerpark

Openingsuren
Handelsafval wordt uitsluitend tijdens de openingsuren van het sorteerpark toegelaten.

Papier en karton
Papier en karton mogen op straat aangeboden worden maar beperkt tot 1m³ per winkel. De ophalingsdagen worden vermeld in de huisvuilkalender, te verkrijgen bij het onthaal in het ACM.

PMD - afval
De blauwe zakken kunnen nog steeds aangekocht worden in diverse winkels in de gemeente en ook bij het onthaal van het gemeentehuis.

Bijkomende informatie

Meer informatie over afvalpreventie, het registreren en rapporteren van afval, sorteren van afval e.d. vind je in de brochure “Het Nieuwe voor KMO‘s en Zelfstandigen‘ een uitgave van OVAM, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij. Je vindt de brochure op de OVAM-website.
Je kan ook steeds rechtstreeks contact opnemen met OVAM voor specifieke vragen betreffende bedrijfsafval:
OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij)
Stationsstraat 110
B - 2800 Mechelen
Tel.: 015 28 42 84
http://www.ovam.be