Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : OMV/2020/81
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor beregening akkers
Aanvrager: Jean-Marie Leonard
Ligging: Oude Katsei te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 20/08/2020 tot 18/09/2020

Dossiernummer : OMV/2020/82
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor beregening akkers
Aanvrager: Jean-Marie Leonard
Ligging: Nieuwstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 20/08/2020 tot 18/09/2020
Dossiernummer : VK/Wijz/2020/4

Onderwerp: bijstelling verkaveling - van 2 loten voor open bebouwing naar 1 lot voor open bebouwing & 2 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager: Mathieu Rutten
Ligging: Hekberg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 03/09/2020 tot 02/10/2020

Dossiernummer : OMV/2019/97
Onderwerp: het plaatsen van 3 windturbines
Aanvrager: Electrabel nv
Ligging: Bosschellestraat, drie wiendellen & Tombeweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 01/09/2020 tot 30/09/2020

Dossiernummer : OMV/2020/90
Onderwerp: erosiewerken omgeving Houtstraat
Aanvrager: gemeente Gingelom
Ligging: Houtstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 08/09/2020 tot 07/10/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van de Vlaamse regering (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2020/26
Onderwerp: het verhogen van een bestaande proximus-vakwerkpyloon
Aanvrager: FMT-office
Ligging: afd. Mielen sectie A nr. 640T
Datum vergunning : 7 juli 2020Beroepsmogelijkheden beslissing Vlaamse regering (eerste aanleg)


U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling vanvergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen -  p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 te 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
-          het Vlaamse Gewest DEPARTEMENTOMGEVING -  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:
  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de in geroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/67
Onderwerp: het aanpassen van bufferingssysteem - Aldi
Aanvrager: Transhopinvest
ligging : Steenweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 augustus 2020

Dossiernummer : OMV/2020/68
Onderwerp: het plaatsen van een fruitautomaat
Aanvrager: Denise Bollingh
ligging : Brugstraat 6 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 augustus 2020

Dossiernummer : OMV/2020/84
Onderwerp: het aanbouwen van een bijgebouw
Aanvrager: Kevin Loneux
ligging : Houtstraat 129 te 3890 Gingelom
Datum melding : 25 augustus 2020

Dossiernummer : OMV/VK2020/5
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing en 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
ligging : Sint-Rumoldusstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 augustus 2020

Dossiernummer : OMV/VK2020/6
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
ligging : Albert Moyaertsstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 25 augustus 2020

Dossiernummer : OMV/2020/69
Onderwerp: het wijzigen van gevelopeningen + plaatsen nieuwe gevelsteen
Aanvrager: Heidi Forier
ligging : Sint-Truidenstraat 8 + 8A te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 1 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/70
Onderwerp: het plaatsen van een keermuur
Aanvrager: Kevin Rummens
ligging : Thewitstraat 27B te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 1 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/71
Onderwerp: het wijzigen van gevelopening in voorgevel
Aanvrager: Mario Olemans
ligging : Oude Tramstraat 10 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 1 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/74
Onderwerp: het wijzigen van gevelmaterialen
Aanvrager: Simon Bollengier
ligging : Borlostraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 1 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/51
Onderwerp: het plaatsen van een betonnen afsluiting (8m)
Aanvrager: Joeri Lacroix
ligging : Bronstraat 47 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 8 september 2020 

Dossiernummer : OMV/2020/75
Onderwerp: het wijzigen van functie : van woning met handelspand naar kantoorruimte
Aanvrager: Carine Knapen
ligging : Langstraat 68 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 8 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/77
Onderwerp: het uitbreiden van de woning, het aanpassen van gevelopeningen
Aanvrager: Brigitte Marchal
ligging : Riddersstraat 40 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 8 september 2020

Dossiernummer : OMV/VKWIJZ/2020/2
Onderwerp: het bijstellen De Rore - Theunis
ligging : Borlostraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 8 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/79
Onderwerp: het plaatsen van een zwembad
Aanvrager: Stijn Moniquet
ligging : Hannuitstraat 14C te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 15 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/80
Onderwerp: het plaatsen van een zwembad
Aanvrager: Kurt Coenen
ligging : Truilingenstraat 80A te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 15 september 2020 

Dossiernummer : OMV/2020/87
Onderwerp: het wijzigen van functie : van nachtwinkel naar dag- en nachtwinkel
Aanvrager: Gurbachan Singh
ligging : Steenweg 140 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 15 september 2020 
 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.