Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : VK/Wijz/2020/2
Onderwerp: bijstelling verkaveling - wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
Aanvrager: De Rore Kristof & Theunis Hanne
Ligging: Borlostraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 15 juni 2020 tot 14 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/60
Onderwerp: erosiebestrijding Kamerijckhoeve
Aanvrager: Gemeente Gingelom
Ligging: Kamerijckstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 23 juni 2020 tot 22 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/65
Onderwerp: het hernivelleren van terrein
Aanvrager: Biets Trudo
Ligging: afd. Gingelom sectie C nrs. 247a, 276n, 277b, 303b, 405b
Datum openbaar onderzoek: 2 juli 2020 tot 31 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/61
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor het beregen van aardappelen, uien en groenten (17ha)
Aanvrager: Euben LV
Ligging: afd. Montenaken sectie C nrs. 820A
Datum openbaar onderzoek: 6 juli 2020 tot 4 augustus 2020

Dossiernummer : OMV/2020/62
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor het beregen van aardappelen, uien en groenten (21ha)
Aanvrager: Euben LV
Ligging: afd. Borlo sectie A nrs. 414A
Datum openbaar onderzoek: 6 juli 2020 tot 4 augustus 2020

Dossiernummer : VK/Wijz/2020/3
Onderwerp: bijstelling verkaveling - aanpassing inplanting
Aanvrager: Jan Ramaekers & Ann Gijsens
Ligging: Bredenakkerstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 14 juli 2020 tot 12 augustus 2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning bestendige deputatie (eerste aanleg)

 

Dossiernummer : OMV/2019/130
Onderwerp: het bouwen en exploiteren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie
Aanvrager: Aquafin nv
Ligging: Bosstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 17 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2019/152
Onderwerp: een bestaande buffer optimaliseren zonder het gebruik van de gronden te wijzigen
Aanvrager: Watering Sint-Truiden
Ligging: afd. Jeuk sectie C nrs. 286h, 290r, 290t, 300
Datum vergunning : 26 juni 2020

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste aanleg)U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2019131062;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019131062" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van de Vlaamse regering (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2020/26
Onderwerp: het verhogen van een bestaande proximus-vakwerkpyloon
Aanvrager: FMT-office
Ligging: afd. Mielen sectie A nr. 640T
Datum vergunning : 7 juli 2020Beroepsmogelijkheden beslissing Vlaamse regering (eerste aanleg)


U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling vanvergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen -  p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 te 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
-          het Vlaamse Gewest DEPARTEMENTOMGEVING -  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:
  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de in geroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2019/147
Onderwerp: het bouwen van 10 gekoppelde ééngezinswoningen (half-open bebouwing) met carports
Aanvrager: Kolmont woonprojecten
ligging :  Sint-Sebastiaanstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 2 juni 2020

Dossiernummer : VK/2020/1
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
ligging :  Nielstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 2 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/28
Onderwerp: het plaatsen van een afdak
Aanvrager: Kevin Langenaeken
ligging :  Houtstraat 46a te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 9 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/30
Onderwerp: het bouwen van een kantoorgebouw
Aanvrager: Solid invest nv
ligging :  Steenweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 9 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/39
Onderwerp: het kappen van 10 hoogstammige bomen
Aanvrager: Joseph Haubrechts
ligging :  Boekhoutstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 9 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/40
Onderwerp: het veranderen/aanpassen van dak op achterbouw
Aanvrager: Erwin Quintens
ligging :  Kasteelstraat 29 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 9 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/6
Onderwerp: de aanleg van gescheiden riolering en herinrichting St-Rumoldusstraat, Duivenstraat, groenplaats, Kortijsstraat & Drie Tombenstraat
Aanvrager: Fluvius
ligging : St-Rumoldusstraat, Duivenstraat, groenplaats, Kortijsstraat & Drie Tombenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 16 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/36
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
Aanvrager: An Aerts
ligging :  Veldstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 16 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/41
Onderwerp: het kappen van 2 hoogstambomen
Aanvrager: Marc Blum
ligging :  Wintboomstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 16 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/46
Onderwerp: het verven van gevels
Aanvrager: Georgette Hebbelynck
ligging :  Den Kulter 18 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 16 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/54
Onderwerp: het plaatsen van een terrasoverkapping
Aanvrager: Liesbeth Kindermans
ligging : Hekberg 60 te 3890 Gingelom
Datum melding : 16 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/32
Onderwerp: het bouwen van zes ééngezinswoningen in half-open bebouwing
Aanvrager: K&V construct
ligging :  Spelthof te 3890 Gingelom
Datum weigering : 23 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/35
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
Aanvrager: Pascal Vanmolle
ligging :  Bronstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 23 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/42
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Debroux - Van Bellingen
ligging :  Oude Katsei 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 23 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/47
Onderwerp: het plaatsen van isolatie en gevelstrips aan voorgevel
Aanvrager: Kamil Chmielewski
ligging :  Houtstraat 54 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 23 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/59
Onderwerp: het vergroten van raam in zijgevel
Aanvrager: Stijn Struys
ligging :  Bosschellestraat 3 te 3890 Gingelom
Datum melding : 23 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/33
Onderwerp: het aanbrengen van regen- en hagelzeil boven een fruitplantage
Aanvrager: Francis LV
ligging :  Kasteelstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 30 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/43
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Vicky Vander Motten
ligging :  Beekstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 30 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/48
Onderwerp: het uitbreiden van bestaand bedrijfspand
Aanvrager: Jimmy D'Hondt
ligging :  Montenakenstraat 18F te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 30 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2020/66
Onderwerp: het plaatsen van een terrasoverkapping
Aanvrager: Christiaan Onkelinx
ligging :  Heiseltstraat 39 te 3890 Gingelom
Datum melding : 30 juni 2020

Dossiernummer : VK/2020/2
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 2 bouwloten voor open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
ligging :  Spoorwegstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 30 juni 2020

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.