Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : OMV/2020/26
Onderwerp: het verhogen van een bestaande 26m hoge proximus vakwerkpyloon naar een hoogte van 38m
Aanvrager: FMT-office
Ligging: Diepesteeg te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 19 maart 2020 tot 4 juni 2020

Dossiernummer : VK/2020/00003
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Briffoz Bert namens Grondig bvba
Ligging: Hundelingenstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 7 mei 2020 tot 5 juni 2020

Dossiernummer : VKW/2020/00001
Onderwerp: bijstelling van verkaveling - van 1 lot voor open bebouwing naar 2 loten voor half-open bebouwing
Aanvrager: Delcour Tom
Ligging: Bergstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 7 mei 2020 tot 5 juni 2020

Dossiernummer : VK/2020/00005
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing en 1 lot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Briffoz Bert namens Grondig bvba
Ligging: Sint-Rumoldusstraat 24 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 13 mei 2020 tot 11 juni 2020

Dossiernummer : VK/2020/00006
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Briffoz Bert namens Grondig bvba
Ligging: Albert Moyaertsstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 13 mei 2020 tot 11 juni 2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg (eerste aanleg)

 

Dossiernummer : OMV/2019/137
Onderwerp: het uitbreiden van een bestaand biologisch leghennenbedrijf door de nieuwbouw van een bijkomende leghennenstal
Aanvrager: Bio-ei-korbol bvba
Ligging: Abdijstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 2 april 2020

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste aanleg)U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2019131062;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019131062" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/14
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Jorn Champagne
Ligging: Sint-Rumoldusstraat 43 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 7 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/17
Onderwerp: het plaatsen van een omheining aan straatkant
Aanvrager: Peter Bex
Ligging: Cicindriastraat 10 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 7 april 2020

Dossiernummer : OMV/2019/145
Onderwerp: het verbouwen van de bestaande secundaire woongelegenheid in een vierkantshoeve tot een zelfstandige wooneenheid
Aanvrager: Jean-Paul Snyers
Ligging: Paul Snyersstraat 8 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/19
Onderwerp: het bouwen van een carport met tuinberging
Aanvrager: Luk Nicolaers
Ligging: Kasteelstraat 1B te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/20
Onderwerp: het kappen van 2 populieren
Aanvrager: Willy Lenartz
Ligging: Homsemstraat 42 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/31
Onderwerp: het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600l
Aanvrager: Herman Peters
Ligging: Molenstraat 2 te 3891 Gingelom
Datum melding : 14 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/18
Onderwerp: het kappen van 1 boom
Aanvrager: Benoit de Decker
Ligging: Houtstraat 65 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 21 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/23
Onderwerp: het slopen van een woning
Aanvrager: Gunter Herbots namens Hertaveg bvba
Ligging: Kruisstraat 6 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 21 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/24
Onderwerp: het plaatsen van een afdak
Aanvrager: Bart Thijs
ligging : Truilingenstraat 81 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 28 april 2020

Dossiernummer : OMV/2020/25
Onderwerp: het uitbreiden van de woning
Aanvrager: Eduard Vermote
ligging : Sint-Rumoldusstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 5 mei 2020

Dossiernummer : OMV/2020/8
Onderwerp: het regulariseren van dakappartement + bouwen van een terras in de achtergevel
Aanvrager: Buntinx - Knaepen
ligging : Houtstraat 110 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 12 mei 2020

Dossiernummer : OMV/2020/13
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Kaur Sumanpreet
ligging : Nielstraat 17 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 12 mei 2020

Dossiernummer : OMV/2020/27
Onderwerp: het wijzigen van functie : woning naar museum
Aanvrager: Pascal Cardinaels
ligging : Nieuwstraat 35 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 19 mei 2020

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.