Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : VK/Wijz/2020/3
Onderwerp: bijstelling verkaveling - aanpassing inplanting
Aanvrager: Jan Ramaekers & Ann Gijsens
Ligging: Bredenakkerstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 10/08/2020 tot 8/09/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning bestendige deputatie (eerste aanleg)

 

Dossiernummer : OMV/2019/130
Onderwerp: het bouwen en exploiteren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie
Aanvrager: Aquafin nv
Ligging: Bosstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 17 juni 2020

Dossiernummer : OMV/2019/152
Onderwerp: een bestaande buffer optimaliseren zonder het gebruik van de gronden te wijzigen
Aanvrager: Watering Sint-Truiden
Ligging: afd. Jeuk sectie C nrs. 286h, 290r, 290t, 300
Datum vergunning : 26 juni 2020

Beroepsmogelijkheden beslissing Bestendige Deputatie (eerste aanleg)U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
-          ofwel via www.omgevingsloket.be,
-          ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:  DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
-        het college van burgemeester en schepenen van Gingelom St-Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom.
-        de deputatie van Limburg Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2019131062;
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
         hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019131062" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van de Vlaamse regering (eerste aanleg)

Dossiernummer : OMV/2020/26
Onderwerp: het verhogen van een bestaande proximus-vakwerkpyloon
Aanvrager: FMT-office
Ligging: afd. Mielen sectie A nr. 640T
Datum vergunning : 7 juli 2020Beroepsmogelijkheden beslissing Vlaamse regering (eerste aanleg)


U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling vanvergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voorVergunningsbetwistingen -  p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus81 te 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatieaan:
-          de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
-          het Vlaamse Gewest DEPARTEMENTOMGEVING -  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:
  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de in geroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/38
Onderwerp: het verbouwen/uitbreiden van een ééngezinswoning
Aanvrager: Bérengère Simons
ligging :  Montenakenstraat 35 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/44
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning, verhogen en wijzigen van dak en dakverdieping
Aanvrager: Vandewoude - De Meyer
ligging : Homsemstraat 7 te 3891 Gingelom

Datum vergunning : 14 juli 2020
Dossiernummer : OMV/2020/45
Onderwerp: het afbreken bestaand afdak + aanbouw veranda
Aanvrager: Fanny Willems
ligging : Hasselbroekstraat 189 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/49
Onderwerp: het renoveren en herbestemming van garage en bijgebouw tot een ontspannings- en hobbyruimte
Aanvrager: De Preter - Pavesi
ligging : Hasselbroekstraat 181 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/50
Onderwerp: het slopen van een bijgebouw
Aanvrager: Ignace Herbots
ligging : Daalstraat 16 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 14 juli 2020

Dossiernummer : VK/2020/3
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Bert Briffoz
ligging : Hundelingenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 14 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/52
Onderwerp: het plaatsen van een poolhouse + zwembad
Aanvrager: Erwin Van Asch
ligging :  Abdijstraat 11 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 28 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/53
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Jan Roomers
ligging :  Statiestraat 29 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 28 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/56
Onderwerp: het kappen van een dennenboom
Aanvrager: Roland Dams
ligging : Veertstraat 4 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 28 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/57
Onderwerp: het bouwen van een bijbouw
Aanvrager: Neil Martens
ligging :  Wezerenbrugstraat 1 te 3890 Gingelom
Datum vergunning : 28 juli 2020

Dossiernummer : OMV/2020/58
Onderwerp: het slopen van opslagloodsen en stockagesilo's voor graan met bijhorende woning met garage
Aanvrager: Koen Joris
ligging :  Smidstraat 14 te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 28 juli 2020

Dossiernummer : VKW/2020/1
Onderwerp: het herverdelen van de loten van 1 open bebouwing naar 2 half-open bebouwing
Aanvrager: Tom Delcour
ligging :  Bergstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning : 28 juli 2020

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.