Belastingen

Omschrijving

Wat is een belasting?
Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma‘s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Soorten belastingen:

  • de aanvullende belastingen en opcentiemen (worden in de vorm van een bepaald percentage op een bestaande belasting van de Vlaamse of federale overheid geheven);
  • eigenlijke gemeentebelastingen (worden alleen door de gemeente geheven).

Wat is een retributie?
Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.
Een retributie kan men definiëren als een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

De invordering van een belasting
De aanvullende belastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door het bestuur dat belast is met de invordering van de hoofdbelasting.
Voor de specifieke gemeentelijke belastingen stelt het College van Burgemeester en Schepenen het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar. Vanaf dat ogenblik heeft de gemeentelijke ontvanger een titel om over te gaan tot de inning van de belasting.
In uitzonderingsgevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd, tegen afgifte van een kwitantie, een onderscheidingsteken, een vignet, een zegel,... In geval de contante belasting niet kan worden geïnd, zal ze worden gevat in een kohier.

De bezwarenprocedure
Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting wanneer hij niet akkoord gaat met de belastingsaanslag;

  • Dateert jouw aanslagbiljet van vóór 1 januari 2009 of is het belastbaar feit van de contantbelasting ontstaan vóór 1 januari 2009? Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge. Zij moet ingediend worden binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. Voor wat de contantbelasting betreft is dit binnen de zes maanden vanaf de datum van betaling.
  • Dateert jouw aanslagbiljet van na 1 januari 2009 of is het belastbaar feit van de contantbelasting ontstaan na 1 januari 2009? Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge. Zij moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Voor wat de contantbelasting betreft is dit binnen een termijn van de drie maanden volgend op de datum van inning. Indien je wenst gehoord te worden in de loop van de procedure dan moet je dit vermelden in jouw bezwaarschrift. 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie omtrent gemeentebelastingen kan je contact opnemen met de dienst Financiën.