Beroepskaart voor vreemdelingen

Omschrijving

Als je als vreemdeling van buiten de Europese Economische Ruimte in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen moet je in het bezit zijn van een beroepskaart  Je hebt GEEN beroepskaart nodig indien je:

  • houder bent van een identiteitskaart van vreemdeling (C-kaart) of een BIVR voor onbeperkte duur (B-kaart)
  • echtgeno(o)t(e), kind of ouder bent van een EU-onderdaan, mits gezamenlijke vestiging en ten laste van de EU-onderdaan
  • echtgeno(o)t(e) bent van een Belg
  • kind of ouder bent van een Belg, mits gezamenlijke vestiging, en ten laste van de Belg
  • erkend vluchteling bent
  • de Zwitserse nationaliteit bezit
  • een commerciële ambulante activiteit uitoefent en in het bezit bent van een leurkaart

Deze wetgeving is erop gericht een evenwicht te vinden tussen enerzijds de verwachtingen van de vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen en anderzijds de economische, sociale en culturele belangen van het land.

Procedure

Voor de aanvraag van een beroepskaart kan je terecht bij een erkend ondernemingsloket.

De criteria tot toekenning van een beroepskaart zijn:

  • het recht op verblijf; indien je over geen verblijfsvergunning beschikt, moet je deze aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als de aanvraag van de beroepskaart;
  • het naleven van de reglementaire verplichtingen, in het bijzonder deze die betrekking hebben op de activiteit;
  • het belang van het project voor België; dit belang wordt beoordeeld in termen van economisch nut, zijnde: het beantwoorden aan een economische behoefte, het scheppen van werkgelegenheid, nuttige investeringen, de economische weerslag op de ondernemingen in België, het bevorderen van de export, vernieuwende of gespecialiseerde activiteit.

Indien de aanvraag aan de vereiste criteria voldoet, levert de Dienst Economische Vergunningen de beroepskaart af. Deze wordt jou overgemaakt via een ondernemingsloket.
Indien dit niet het geval is, betekent de Dienst Economische Vergunningen een gemotiveerde weigering en brengt jou deze beslissing over via de diplomatieke post of via een ondernemingsloket.

De beroepskaart is maximaal 5 jaar geldig en is verbonden aan het "recht op verblijf".

Bijkomende informatie

Verdere inlichtingen kan je raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.