Bezwaarschriften bij bestemmingsplannen

Omschrijving

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar maakt voor elke beslissing over een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag een verslag op dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar onderzoek.

Procedure

Indien er een openbaar onderzoek loopt m.b.t. bestemmingsplannen worden inspraakronden voor de omwonenden georganiseerd. De wet legt het openbaar onderzoek op dat aangekondigd wordt in de kranten en het staatsblad. Hierna ligt het plan gedurende een periode van 30 dagen ter inzage en kan de burger bezwaren en/of opmerkingen indienen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk bezorgd worden aan de dienst Stedenbouw. Een bezwaarschrift bevat minstens:

  • naam en adres van de indiener;
  • ondertekening van de indiener;
  • datum;
  • omschrijving van het bezwaar;
  • reden waarop de indiener het beroep wil baseren.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de dienst Stedenbouw.