Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water

De gemeente Gingelom richtte in 2002 samen met de gemeenten St-Truiden, Geetbets, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Landen, Riemst, Voeren en de Watering van Sint-Truiden de Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water op. Deze samenwerking neemt een aantal taken op zich o.a. de opmaak en uitvoering van een DULO-waterplan met inbegrip van een erosiebestrijdingsplan en een waterhuishoudingsplan.

Duurzaam Lokaal Waterplan (DULO-waterplan)

In 2004 werd een duurzaam lokaal waterplan (DULO-waterplan) opgesteld volgens de ‘code van goede praktijk voor duurzaam lokaal waterbeleid’. Duurzaam lokaal waterbeleid betreft de brongerichte aanpak m.b.t. het oplossen en voorkomen van wateroverlast, waterverontreiniging, verdroging, aantasting van het natuurlijk milieu van watersystemen, en erosie. Het gaat dus over maatregelen genomen op lokaal vlak, ter bevordering van de lokale en bovengemeentelijke waterhuishouding en de waterkwaliteit.
De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘code van goede praktijk’ voor het toepassen van natuurtechnische milieubouw bij inrichtings- en herstellingswerken aan oevers van onbevaarbare waterlopen.

Erosiebestrijding

brochure land & water juni 2009Erosie is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Gingelom en de omliggende gemeenten. De strijd tegen water- en modderoverlast in Gingelom nam een aanvang eind jaren ’80 en in de jaren ’90 met een aantal grootschalige ingrepen in de valleien met de aanleg van diverse wachtbekkens. Ook kleinschalige ingrepen in de ruilverkaveling werden sinds 1998 uitgevoerd. Water- en modderstromen naar de dorpskernen werden zoveel mogelijk beperkt en vertraagd via de aanleg van bufferzones, groenzones, afwaterings- en of bezinkingsgrachten en kleine wachtbekkentjes. Deze ingrepen in de ruilverkavelingen bleken ook nog onvoldoende om de erosieproblematiek helemaal op te lossen. Een aanpak op perceelsniveau drong zich op.

De interbestuurlijke samenwerking Land & Water heeft als doel de water- en modderoverlast grensoverschrijdend, gecoördineerd en brongericht aan te pakken. Een erosiedeskundige stelde in 2005 het erosiebestrijdingsplan als onderdeel van het DULO-waterplan op en werkte in samenwerking met de landbouwers in erosiegevoelige deelgebieden erosiebestrijdingsmaatregelen uit. Grasbufferstroken, grasbanen, aarden damcontructies, strodammen en dammen uit verhakseld hout, erosiepoelen, maak ook niet-kerende bodembewerking en directe inzaai, kunnen in belangrijke mate bodemerosie beperken en de water- en modderstromen naar de dorpskernen opvangen.

De brochure 'Anders omgaan met land & water' (pdf 11MB) toont aan de hand van fotomateriaal diverse erosiebestrijdingsmaatregelen die gerealiseerd werden in de gemeenten aangesloten bij de Samenwerking Land & Water.

Deelbekkenbeheerplannen

Het integraal waterbeleid gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. De watersystemen worden opgedeeld in stroomgebieddistricten, stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De organisatie van het waterbeleid gebeurt op elk van deze verschillende niveaus.

Het grootste gedeelte van de gemeente Gingelom (+/- 95%) maakt deel uit van het deelbekken Melsterbeek (waterschap Melsterbeek en Beneden Gete) dat valt onder het Demerbekken. Daarnaast ligt nog een kleine oppervlakte van Gingelom in deelbekken Herk (waterschap Herk en Mombeek), deelbekken Kleine Gete (Waterschap Demer Zuid) en deelbekken Jeker, Heeswater en Voeren (Waterschap Jeker, Heeswater en Voeren).
De gemeente is op haar grondgebied bevoegd voor de uitvoering van het deelbekkenbeheersplan.

Op 30 januari 2009 stelde de Vlaamse Regering elf bekkenbeheerplannen en de bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief vast.