Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)


Stand van zaken : het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Gingelom is door de Bestendige Deputatie definitief goedgekeurd op 11 september 2008 en is nu online beschikbaar.


Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) geeft het kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid weer. Het GRS is hiërarchisch ondergeschikt aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS). Het PRS voor de provincie Limburg werd goedgekeurd op 18 september 2002 en werd op 12 februari 2003 van kracht. Toch beschikt de gemeente over een grote beleidsruimte om zelf invulling te geven aan een eigen gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Enkele voorbeelden : de afbakening van de woonkernen, van natuurelementen en open gebieden (beekvalleien, parken- en natuurgebieden...)ë; de concentraties van economische activiteiten (handel, bedrijventerreinen), de concentraties van andere lokale functies (gemeenschapsvoorzieningen, toeristische en recreatieve gebieden,), enz.

De procedure voor het tot stand komen van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is decretaal vastgelegd.


Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren