Bevoegdheden gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en bepaalt het beleid van de gemeente en kan hiertoe algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad is in het bijzonder bevoegd voor:
- Aanstelling en benoeming van de gemeentesecretaris en de financieel directeur.
- Goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening.
- Vaststelling van de gemeentelijke belastingen.
- Goedkeuring van de reglementen en verordeningen.
- Toezicht op de kerkfabrieken en op het OCMW.
- Bespreking van problemen (milieu, verkeer, ruimtelijke ordening,...) die leven in de gemeente en eventueel overgaan tot
  het nemen van de nodige maatregelen (politieverordeningen, subsidiereglementen,...).

De gemeenteraad houdt toezicht op het OCMW en de kerkbesturen, neemt beslissingen over het (her)aanleggen van wegen en rioleringen en beslist over de aankoop en verkoop van gebouwen.

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve bij persoonsgebonden aangelegenheden. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad dus bijwonen.