Publiek

Een gemeenteraadszitting bestaat uit een openbaar gedeelte en een besloten of geheim gedeelte. Een zitting begint steeds met het openbaar gedeelte en is toegankelijk voor het ruime publiek. Je mag er enkel komen luisteren, want het is verboden je te mengen in de discussies die de gemeenteraadsleden voeren.

Na het openbaar gedeelte vraagt de burgemeester aan het publiek om de raadzaal te verlaten, want het geheim gedeelte gebeurt achter gesloten deuren. In de geheime zitting worden dossiers behandeld waarbij in hoofdzaak namen van personen worden vermeld.

Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis en publicatie op de website van de gemeente.

Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de raadsvergaderingen met toelichting en/of kan via de gemeentelijke website inschrijven om de stukken via elektronische weg te ontvangen.

Aan de beslissingen van de gemeenteraad wordt de nodige bekendheid gegeven door ze beknopt, met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad enop de website van de gemeente.

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. De verzoekschriften worden aan de Voorzitter van de gemeenteraad gericht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag enkel van privaat belang is;
2° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
3° het loutere mening is en geen concreet verzoek;
4° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
5° het taalgebruik beledigend is.

De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad.

De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.