Milieuvergunningen

Omschrijving

Bedrijven en activiteiten die een potentiële bron vormen van hinder, verontreiniging of gevaar voor omwonenden of voor het leefmilieu mogen slechts opgericht, veranderd of verplaatst worden mits een passende vergunning of een meldingsprocedure.

Zo kunnen ook particulieren een vergunning nodig hebben voor stookolietanks van meer dan 5.000 liter, het houden van meer dan 5 honden, een schrijnwerkerij, e.d. In vele gevallen is de gemeente zelf bevoegd voor het afleveren van de vereiste vergunning. De gemeente waakt hiermee over de naleving van milieunormen in het algemeen, maar kan ook eigen bijzondere milieuvoorwaarden opleggen om rekening te houden met de concrete situatie ter plekke.

Procedure

De reglementering inzake het milieu is vervat in het milieuvergunningsdecreet en het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen (VLAREM). Milieuvergunningen worden, afhankelijk van de aard van de aanvraag, afgeleverd door het provinciebestuur (klasse 1) of door het gemeentebestuur sto(klasse 2 en 3). Klasse 1 en 2 zijn echte vergunningen en klasse 3 betreft enkel een melding.

Voor aanvragen van klasse 1 en 2 wordt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens deze periode liggen de dossiers ter inzage in het gemeentehuis.

Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd om de burgers de kans te geven eventuele bezwaren of opmerkingen betreffende een nieuwe inrichting of de verandering van een bestaande inrichting kenbaar te maken. Gedurende de bekendmakingstermijn kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Eventuele informatievergaderingen kunnen worden georganiseerd.

Als basis voor het bepalen van de klasse van een inrichting wordt de indelingslijst van het VLAREM I gehanteerd (bijlage I van Vlarem I: ’lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen‘).

Een bedrijf dient deze lijst te overlopen en alle als hinderlijk beschouwde activiteiten die het uitvoert op te lijsten. De klasse-indeling van een bedrijf in zijn totaliteit komt overeen met de klasse van de meest hinderlijke activiteit die in de inrichting plaatsvindt. Klasse 1 activiteiten zijn hinderlijker dan klasse 2 activiteiten, welke op hun beurt meer hinderlijk zijn dan klasse 3 activiteiten.

Een bedrijf is vergunnings- of meldingsplichtig indien er minstens één activiteit (’rubriek‘) wordt uitgevoerd uit de indelingslijst. Deze indelingslijst kan je raadplegen op de website van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de cel Wonen en Leven of gerelateerde producten raadplegen op de website, bv. stedenbouwkundige vergunning.