Minder hinder openbare werken

Omschrijving

Openbare werken veroorzaken vaak grote hinder, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de plaatselijke handelaars. Deze laatste krijgen gedurende de werken te kampen met een belangrijk inkomensverlies. Om hieraan tegemoet te komen voorzien zowel de Vlaamse als de Federale overheid in een aantal mogelijkheden.

Kleine ondernemingen kunnen onder welbepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een inkomenscompensatievergoeding vanuit de federale overheid. Kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken kunnen aanspraak maken op een rentetoelage. Daarnaast kunnen zij ook een beroep doen op een soepelere waarborgregeling. Deze twee laatste maatregelen gaan uit van de Vlaamse overheid en steunen KMO‘s die omwille van hun inkomensverlies een overbruggingskrediet moeten aangaan.

Voorwaarden

De inkomenscompensatievergoeding voor handelaars is sinds 1 januari 2007 van toepassing op alle openbare werken. Als handelaar of uitbater van een horecazaak kan je recht hebben op een vergoeding van 70 euro per dag dat je je zaak moet sluiten ten gevolge van de werken, indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent zelfstandige (meerdere zelfstandigen of meewerkende echtgenoten van dezelfde zaak kunnen deze vergoeding aanvragen);
  • je bent actief in de detailhandel of in de horeca of je hebt in elk geval contact met consumenten;
  • je stelt minder dan 10 mensen te werk;
  • je omzet of balanstotaal is lager dan 2 miljoen EUR;
  • de werken waarover dit attest gaat, zorgen voor hinder.

Er is sprake van hinder indien het verder open houden van de zaak uit operationeel oogpunt geen enkel nut heeft. Je zal je zaak ten gevolge van de hinder minimaal 7 achtereenvolgende kalenderdagen sluiten.
Je vraagt je erkenning als gehinderde onderneming minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting aan bij het participatiefonds.

Procedure
1. Je wordt 14 dagen voor aanvang van de werken verwittigd. Hierbij wordt er tevens verwezen naar de mogelijkheid om een inkomenscompensatievergoeding te krijgen.
2. Hinderattest: je kan bij de gemeente een hinderattest krijgen dat vermeld dat er in je straat werken plaatsvinden die hinder kunnen veroorzaken.
3. Met dit hinderattest (en een formulier van het participatiefonds) kan je je wenden tot het participatiefonds om erkend te worden als gehinderde onderneming. Het participatiefonds onderzoekt of aan alle voorwaarden is voldaan en laat binnen 30 kalenderdagen haar beslissing laten weten. Je kan wel vanaf 14 dagen na het indienen van het dossier bij het participatiefonds, je zaak sluiten.
4. Na erkenning door het participatiefonds als gehinderde onderneming kan je een vergoedingsaanvraag indienen bij het Participatiefonds. Het participatiefonds doet maandelijkse stortingen aan de gehinderde inrichtingen.

Bijkomende informatie

Meer info omtrent de maatregel ’Rentetoelage‘ die een oplossing biedt voor de tijdelijke cash-flow problemen van de ondernemers als gevolg van een dalende omzet door hinder veroorzaakt door openbare werken vind je bij:
Vlaamse Agentschap Ondernemen & Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
Website: http://ae.vlaanderen.be

Participatiefonds
De Lignestraat 1
1000 Brussel
Tel.: 02 210 87 91
E-mail: vergoedingen@fonds.org
Website: http://www.openbarewerken-zelfstandigen.be