Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een onderwerp waar de gemeente veel belang aan hecht. Gingelom beschikt sedert 29 januari 2013 over een geactualiseerd mobiliteitsplan, dat een duurzame mobiliteit tot doel heeft en afgestemd is op het beleid duurzame mobiliteit van het Vlaams Gewest .

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen van Gingelom werd door een studiebureau een mobiliteitsplan uitgewerkt. Het mobiliteitsplan onderzoekt de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reikt adequate oplossingen aan. Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin de verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen. Dit is nodig om een beleidsmatig en door de bevolking geaccepteerd resultaat te bereiken.

Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs hoofdstraten.
Hiermee is de basis gelegd voor het verder uitstippelen van het mobiliteitsbeleid.

Het eerste mobiliteitsplan van 2002 werd aan de hand van de sneltoets onder de loep genomen.  Bij de uitvoering van de sneltoets werd gekozen voor spoor 2 verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan.

Het nieuwe mobiliteitsplan d.d. 29/1/2013 bestaat uit drie delen:
* een conform verklaarde verkenningsnota (25/10/2011)
* een gunstig geadviseerde uitwerkingsnota (28/08/2012)
* het conform verklaarde beleidsplan zelf (18/12/2012)

Het beleidsplan kunt u hier inkijken.

Contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
Veronique Loix - 011 88 04 80


milieu@gingelom.be

Openingsuren