Natuurrapport

Dat Limburg een groene provincie is, is al lang geweten. Maar weet je ook hoe groen onze eigen gemeente is in vergelijking met de rest van de provincie? Het natuurrapport van Gingelom geeft je hierover meer uitleg.

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) maakte voor elke Limburgse gemeente een natuurrapport op. Dit natuurrapport geeft de stand van zaken weer van de natuur in elke gemeente vanuit diverse invalshoeken.

Het geeft een grondig beeld van het aandeel natuur in de gemeente waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen groene bestemmingen op het gewestplan en beleidsmatige afbakening van Europees beschermde natuur (Natura 2000). Ca. 1% van de oppervlakte (80 ha van de 5.6535 ha) in Gingelom heeft een groene bestemming. Hiervan is 0 ha aangeduid als Europees beschermde natuur.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de kwaliteit van deze groene bestemmingen op basis van de biologische kartering. De biologische waarderingskaart kent een waarde toe aan de kwaliteit van de vegetatie op basis van de ontwikkelingsgraad. De totale oppervlakte aan biologisch (zeer) waardevolle habitats bedraagt 244 ha (4,3 %). Hiervan is 59 ha opgenomen als Europees te beschermen habitats (1%). 

Het vrijwaren van natte natuurverbindingen, zoals een deel van de Melsterbeekvallei, de Cicindriavallei en de Molenbeekvallei, speelt een cruciale rol om migratie van soorten mogelijk te maken. Voor volgende diersoorten zijn deze natuurcorridors heel belangrijk: weidebeekjuffer, bermpje, riviergondel en ijsvogel.

Ook de meest waardevolle dieren werden in het natuurrapport opgenomen. Het zijn soorten die relatief veel voorkomen in de gemeente en belangrijk zijn in het kader van het Vlaams natuurbeleid. Dit zijn onder meer de volgende soorten: de grauwe gors, de geelgors en de knautiabij.

Je kan het rapport hier downloaden.