Natuurvergunning

 

De natuurvergunningsplicht volgt uit het Natuurdecreet van1998.

Waarvoor is een natuurvergunning vereist?

U hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen.

Met “vegetatie” wordt iedere begroeiing (perceelsdekkend) – op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd – bedoeld. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen, enz.

De term “kleine landschapselementen” staat voor de zeer bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Vooral vroeger hadden deze kleine landschapselementen diverse functies te vervullen. Denk hierbij aan meidoornhagen als veekering, poelen als drink- en drenkplaats en knotbomen en houtkanten als leveranciers van brandhout. Na WO I verloren vele kleine landschapselementen hun functie en daarmee ook hun bestaansreden. Prikkeldraad deed zijn intrede, kleine percelen werden samengevoegd tot één groot perceel. Desalniettemin blijven deze landschapsbepalende elementen heel belangrijk als verbindingsweg tussen grotere natuurgebieden.

Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, e.d. zal u dus een natuurvergunning moeten aanvragen. Deze vergunningsplicht is niet overal van toepassing. Hieronder wordt verduidelijkt over welke gebieden het gaat.

Waar is een natuurvergunning vereist?

De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:

- “de groene bestemmingen” op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden; 
- “de geel-groene bestemmingen” op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde;
- de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden.

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen hebt u ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.

De natuurvergunningsplicht geldt NIET op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter indien het om een groene bestemming gaat).

De natuurvergunning is ook niet verplicht indien u reeds over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gevraagd (bv. voor het kappen van een boom). Voorts is het ook niet nodig indien de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bv. voor een natuurreservaat, bossen) of indien het gaat om normale onderhoudswerken.

Wat als u werken uitvoert zonder natuurvergunning?

Bij vervolging van overtredingen dient volgens het natuurdecreet steeds herstel in de oorspronkelijke toestand opgelegd te worden. Daar bovenop staan hier aanzienlijke geldboetes tegenover.

Aanvraagformulier

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81


milieu@gingelom.be

Openingsuren