Omgevingsvergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit

Aanvragen

Ingevolge titel V van het DABM (Decreet algemene bepalingen milieubeleid) zijn tal van inrichtingen of activiteiten meldings- of vergunningsplichtig.

Ze worden ingedeeld in 3 klassen op basis van hun “hinderlijkheid”:

klasse 1 : vergunningsplichtig
klasse 2 : vergunningsplichtig
klasse 3 : meldingsplichtig

Om te weten te komen in welke klasse uw inrichting of activiteiten vallen, brengt u best een bezoek aan de dienst Wonen & Leven. Indien u voldoende gegevens verzameld hebt (vermogen van machines, inhoud stookolietanks, …) kan aan de hand van de zogenaamde rubriekenlijst bepaald worden tot in welke klasse u ingedeeld wordt.

Vanaf 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning verenigd in de omgevingsvergunning.
​De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten beide aspecten in de aanvraag opgenomen zijn.
 
Waar aanvragen?
De omgevingsvergunning moet u aanvragen bij het schepencollege van Gingelom, tenzij het project op de Vlaamse of provinciale lijst voorkomt of bij een inrichting van klasse 1 hoort. Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met de dienst Wonen & Leven.
 
Hoe aanvragen?
Het digitaal indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag is verplicht voor volgend type aanvragen:
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
- projecten met verplichte medewerking van architect
- Vlaamse en provinciale projecten

De aanvraag dient te gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
In andere gevallen (melding klasse 3) is het indienen op papier nog altijd toegelaten. Omgevingsvergunningsdossiers moeten door de gemeente echter altijd digitaal worden behandeld, daarom wordt gevraagd om aanvragen zo veel mogelijk digitaal in te dienen. Indien u uw dossier analoog indient, maar bepaalde dossierstukken digitaal ter beschikking heeft, mag u deze digitaal bezorgen zodat het digitaliseren vlot kan verlopen.
De aanvraagformulieren voor het indienen van een analoog dossier vindt u hier.

Opmaak digitaal dossier
Voor een efficiënte digitale behandeling werden door het Departement Omgeving normenboeken opgesteld. Deze bieden een leidraad om plannen en documenten correct op te stellen en in te laden in het digitale loket.
Enkele tips:

- Bezorg elke tekening in een afzonderlijk pdf-bestand.
- Breng een duidelijke structuur aan in je aanvraag.
- Geef elk document een naam volgens de normenboeken.
- Plannen hebben een werkbare en correcte schaal. Schalen moeten ook op een digitaal plan ingetekend en correct zijn.

Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het omgevingsloket kan je terecht bij het centraal meldpunt van Vlaanderen:
website: www.omgevingsloket.be/digitaalloket/contact,
e-mail:  helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com,
Telefoon: 015 45 45 91

Dossierkosten

De kosten voor de dossierbehandeling zijn afhankelijk van de inhoud van de aanvraag en de te volgen procedure. Bij de gewone procedure worden de kosten voor het organiseren van een openbaar onderzoek verrekend.

- Melding ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3): € 11,50
- Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 – vereenvoudigde procedure: € 25,00
- Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 – gewone procedure: € 80,00
- Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1: € 560,00 + dossierkost provincie


Gecombineerde projecten
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 3 – vereenvoudigde procedure: € 36,50
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 3 – gewone procedure: € 91,50
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 2 – vereenvoudigde procedure: € 50,00
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 2 – gewone procedure: € 105,00
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 1: € 560,00 + dossierkost provincie.

 
Indien u vragen heeft over de te volgen procedure, kan u steeds de dienst Wonen & Leven contacteren. 

Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) en beslissingen

Hier vindt u meer informatie over de lopende openbare onderzoeken over omgevingsvergunningsaanvragen, evenals recente beslissingen over vergunningsaanvragen.
 

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Goele Vantilt  - 011 88 04 88


milieu@gingelom.be

Openingsuren