Omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen

Aanvragen

Vanaf 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning verenigd in de omgevingsvergunning.
​De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten beide aspecten in de aanvraag opgenomen zijn.
 
Waar aanvragen?
De omgevingsvergunning moet je aanvragen bij het schepencollege van Gingelom, tenzij het project op de Vlaamse of provinciale lijst voorkomt of bij een inrichting van klasse 1 hoort. Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met de dienst Wonen & Leven.
 
Hoe aanvragen?
Het digitaal indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag is verplicht voor volgend type aanvragen:
- projecten met verplichte medewerking van architect
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
- verkavelingen
-bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen
-Vlaamse en provinciale projecten

De aanvraag dient te gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten. Omgevingsvergunningsdossiers moeten door de gemeente echter altijd digitaal worden behandeld, daarom wordt gevraagd om aanvragen zo veel mogelijk digitaal in te dienen. Indien u uw dossier analoog indient, maar bepaalde dossierstukken digitaal ter beschikking heeft, mag u deze digitaal bezorgen zodat het digitaliseren vlot kan verlopen.
De aanvraagformulieren voor het indienen van een analoog dossier vindt u hier.

Opmaak digitaal dossier
Voor een efficiënte digitale behandeling werden door het Departement Omgeving normenboeken opgesteld. Deze bieden een leidraad om plannen en documenten correct op te stellen en in te laden in het digitale loket.
Enkele tips:
- Bezorg elke tekening in een afzonderlijk pdf-bestand.
- Breng een duidelijke structuur aan in je aanvraag.
- Geef elk document een naam volgens de normenboeken.
- Plannen hebben een werkbare en correcte schaal. Schalen moeten ook op een digitaal plan ingetekend en correct zijn.

Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het omgevingsloket kan je terecht bij het centraal meldpunt van Vlaanderen:
website: www.omgevingsloketvlanderen.be/contact
e-mail:  helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
Telefoon: 015 45 45 91
 

Dossierkosten

De kosten voor de dossierbehandeling zijn afhankelijk van de inhoud van de aanvraag en de te volgen procedure. Bij de gewone procedure worden de kosten voor het organiseren van een openbaar onderzoek verrekend. De kosten kunnen op voorhand gestort worden op rekeningnummer BE 56 0910 0047 1588 met vermelding van 'betaling dossiertaks omgevingsvergunning of project + naam aanvrager + eventueel dossiernummer omgevingsloket'

- Melding stedenbouwkundige handelingen: € 11,50
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen – vereenvoudigde procedure: € 25,00
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen – gewone procedure: € 80,00

Gecombineerde projecten
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 3 – vereenvoudigde procedure: € 36,50
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 3 – gewone procedure: € 91,50
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 2 – vereenvoudigde procedure: € 50,00
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 2 – gewone procedure: € 105,00
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 1: € 560,00

Indien u vragen heeft over de te volgen procedure, kan u steeds de dienst Wonen & Leven contacteren.
 

Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) en beslissingen

Hier vindt u meer informatie over de lopende openbare onderzoeken over omgevingsvergunningsaanvragen, evenals recente beslissingen over vergunningsaanvragen.
 

Groenwaarborg

Om een zekerheid in te bouwen dat groenbuffers en groenvoorzieningen daadwerkelijk worden aangeplant, kan aan het afleveren van een vergunning een last verbonden worden door middel van het storten van een financiële waarborg.
reglement  financiële waarborg als last bij stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen.  

Meldingsplicht

Volgens de Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening kunnen er volgens Art. 4.2.2. gevallen behandeld worden door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen, in plaats van via een vergunningsprocedure.
Van de melding kan gebruik gemaakt worden voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen. Ook voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning. Vaak is de medewerking van een architect vereist!
De melding kan ook gebruikt worden voor de verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin.

Zorgwonen

Handelingen met het oog op zorgwonen, het maken van een ondergeschikte wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume van de woning. Deze soort aanvraag valt vanaf 01 september 2009 ook onder de meldingsprocedure.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren

Meer info

Lijst architecten