Overheidsopdrachten

Omschrijving

Wanneer de gemeente opdracht geeft aan derden voor uitvoering van werken, leveringen of diensten is er sprake van een overheidsopdracht. Dit wil zeggen dat de gemeente een contract afsluit met een derde voor het uitvoeren van openbare werken, het aankopen van goederen of het uitvoeren van studies of diensten.

Naargelang de gunningswijze wordt een onderscheid gemaakt tussen een aanbesteding, offerteaanvraag en onderhandelingsprocedure.
Het principe bij overheidsopdrachten is dat de concurrentie moet spelen. Hierbij zijn in de wetgeving speciale procedures voorzien, die 'gunningswijzen' worden genoemd.
Zo zijn volgende gunningswijzen mogelijk:

  • openbare of beperkte aanbesteding: de prijs is bij deze procedure het enige doorslaggevende gunningscriterium. Dit wordt toegepast bij leveringen, werken of diensten die precies omschreven kunnen worden;
  • algemene of beperkte offerteaanvraag: hierbij worden meerdere gunningscriteria in het bestek omschreven (prijs, technische eigenschappen, esthetische waarde, waarborgen,...);
  • onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: dit is een uitzonderingsprocedure voor werken, leveringen en diensten voor bedragen tot 67.000 euro. De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt enkel in gevallen bepaald bij art. 17§3 Wet toegepast;
  • bestelbon: voor kleinere aankopen beperkt tot 5.500 euro.

Het is de gemeenteraad die de voorwaarden vaststelt en de wijze van gunnen bepaalt. In deze gemeente is het schepencollege gemachtigd voor opdrachten tot 67.000 euro in gewone dienst of tot 5.500 euro in buitengewone dienst. 

Opdrachten waarbij de bedragen hoger zijn dan 5.278.000 euro (voor werken) en hoger dan 211.000 euro (voor leveringen en diensten) worden Europees bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Werken, leveringen en diensten lager dan deze Europese drempelbedragen worden nationaal bekendgemaakt in het Nationaal Bulletin der Aanbestedingen.

Procedure

De leveranciers bezorgen hun offertes onder gesloten omslag vóór de datum van opening, bepaald in het bestek.
De uiteindelijke gunning van de opdracht gebeurt door het Schepencollege. Na de toewijzing dienen alle aanbieders een bericht te ontvangen.

Bijkomende informatie
Nieuwe en lopende gemeentelijke overheidsopdrachten kan je op de gemeentelijke website raadplegen. De bestekken kan je op aanvraag bij de Aankoopdienst bekomen.