Parkeerkaart

Welke voordelen heeft deze kaart ?

Vanaf 1 januari 2000 wordt in België een Europees model van parkeerkaart uitgereikt aan mensen met een handicap.
De personen getroffen door een blijvende invaliditeit van tenminste 80%;
De personen wiens gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkoming aan de gehandicapten;
De personen die getroffen zijn door ene blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Personen met een gebroken been, zwangere vrouwen, … kunnen de parkeerkaart niet bekomen;
De personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;
De burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Welke voordelen heeft deze kaart ?

De personen getroffen door een blijvende invaliditeit van tenminste 80%;
De personen wiens gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkoming aan de gehandicapten;
De personen die getroffen zijn door ene blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Personen met een gebroken been, zwangere vrouwen, … kunnen de parkeerkaart niet bekomen;
De personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;
De burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Welke voordelen heeft deze kaart ?

Deze kaart geeft in België recht op:

Voor onbeperkte duur parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is overeenkomstig het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Te parkeren op plaatsen voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door gehandicapten
Vrijstelling van het gemeentelijk parkeergeld – let op: enkele gemeenten verlenen momenteel deze vrijstelling niet. Bij twijfel doet u er goed aan vooraf te informeren bij de gemeenten of politie
Gratis parkeren op de parkeerplaatsen van de NMBS
In een ander land geeft de kaart enkel de voordelen die toegekend zijn in dat land.

Hoe moet de handicap bewezen worden ?

Hetzij door aanduiding van het dossiernummer op de voorzijde van het aanvraagformulier indien betrokkene reeds aan de medische voorwaarden voldoet ingevolge een medisch onderzoek ondergaan bij het bestuur van de Maatschappelijke Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
Hetzij bij middel van het geneeskundig getuigschrift, formulier 3 en 4, die behoorlijk ingevuld door een geneesheer naar keuze, bij het aanvraagformulier moeten gevoegd worden. In dit geval zal de aanvrager onderworpen worden aan een controle door een geneesheer van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Hoe de kaart aanvragen?

Het ingevulde, ondertekende, en van een correcte pasfoto voorziene aanvraagformulier kan worden ingediend bij de sociale dienst van het OCMW, of door de aanvrager verstuurd worden naar :

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
bestuursdirectie van de uitkeringen aan gehandicapten
Dienst Attesten
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel

Uitreiken van de kaart

 De parkeerkaart wordt uitgereikt voor een maximumduur van 10 jaar te rekenen vanaf de toekenningsdatum, of voor de periode waarvoor de handicap werd erkend. De kaart wordt per gewone brief naar de aanvrager gestuurd.
De hernieuwing van de kaart gebeurt op dezelfde werkwijze als de eerste aanvraag. De hernieuwing gebeurt niet automatisch. Ongeveer 2 maanden voor de vervaldatum kan u het best een nieuwe kaart aanvragen.
Gezien de verwerking en de aanmaak van uw kaart ongeveer vier maanden duurt, is het nutteloos voor het verstrijken van deze termijn naar het voornoemd ministerie te bellen.

Gebruik van de kaart

De kaart moet aan de voorzijde van de auto gelegd worden, op een zodanige manier dat de voorzijde van de kaart duidelijk zichtbaar is voor controle. Het gedeelte met de foto moet, behoudens op verzoek van een bevoegde agent, niet getoond worden.
De kaart is strikt persoonlijk, en kan dus pas gebruikt worden wanneer de gehandicapte zelf het voertuig bestuurt, of er in vervoerd wordt.
In geval van misbruik kan de bevoegde agent de kaart inhouden en terugsturen naar het Ministerie. Daar kan beslist worden geen nieuwe kaart meer af te leveren tijdens de zes maanden die volgen op de datum van intrekking.

De voorwaarden voor het bekomen van een parkeerkaart voor gehandicapten zijn gewijzigd vanaf 1 maart 2003.

Personen die op de schaal van zelfredzaamheid voor het criterium “verplaatsingsmogelijkheden” twee punten halen (grote moeilijkheden, grote bijkomende inspanning, of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen) kunnen voortaan ook een parkeerkaart bekomen. Mensen met ernstige hartproblemen of die zware astma hebben komen nu ook in aanmerking voor een parkeerkaart.

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Kurt Brans - 011 88 04 44
Laure Petitjean - 011 88 04 49
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren