Plannenregister

Doel van het plannenregister

Het plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.
Het plannenregister bevat o.a. volgende informatie:
- de bestemming en de voorschriften zoals vastgesteld in de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan,
- de bouw- en verkavelingverordeningen,
- de rooilijnplannen,
- de onteigeningsplannen,
- ruimtelijke informatie op basis van andere wetgevingen die een gevolg hebben voor het gebruik van de grond of gebouw, bv. een beschermd monument.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:
- de beoordeling van een vergunningsaanvraag,
- elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.
Het plannenregister moet op elk moment de actuele en alle relevante voorschriften bevatten die gelden voor een bepaald stuk grond.

Het plannenregister moet dus systematisch bijgehouden worden.
Elke burger kan het plannenregister inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen.

Stand van zaken : Op 17 mei 2005 werd het plannenregister Gingelom bij ministerieel besluit door de bevoegde Vlaamse minister conform verklaard.

Uittreksel plannenregister : kostprijs € 22,50

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren