Plannenregister

Omschrijving

Plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening. Volgens art. 5.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van september 2009 is elke gemeente verplicht een plannen- en vergunningsregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren. Het plannenregister met de verplicht op te nemen rubrieken moet conform verklaard worden door de Vlaamse regering. De goedkeuring van het plannenregister is één van de vijf voorwaarden om in de toekomst zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afhandelen.

Doel
Het plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening.
Het plannenregister bevat o.a. volgende informatie:

  • de bestemming en de voorschriften zoals vastgesteld in de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan;
  • de bouw- en verkavelingverordeningen;
  • de rooilijnplannen;
  • de onteigeningsplannen;
  • ruimtelijke informatie op basis van andere wetgevingen die een gevolg hebben voor het gebruik van de grond of gebouw, bv. een beschermd monument.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

  • de beoordeling van een vergunningsaanvraag;
  • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

Het plannenregister moet op elk moment de actuele en alle relevante voorschriften bevatten die gelden voor een bepaald stuk grond. Het plannenregister moet dus systematisch bijgehouden worden. Elke burger kan het plannenregister inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen.

Indeling
Het plannenregister is ingedeeld in drie delen met onderlinge verwijzing:

1. De planinventaris: dit is een tabel die een overzicht geeft van al de plannen en verordeningen die in het plannenregister moeten opgenomen worden.
2. De contourenkaart: is een grafische samenvatting van al de plannen of gedeelten van plannen die in het register moeten opgenomen worden,
3. De eigenlijke plannen en verordeningen: dit zijn de originele goedgekeurde papieren plannen of verordeningen voorzien van de handtekening van de goedkeurende instantie.

Bij de opmaak van het plannenregister worden de verschillende soorten plannen en verordeningen ingedeeld volgens rubrieknummers en vastgelegde codes. Volgens de richtlijnen aangaande de opmaak van het eerste plannenregister zijn er momenteel 15 verplicht, en 22 niet verplicht op te nemen rubrieken voorzien.

Opmaak plannenregister
Voor de overdracht van het plannenregister naar het Vlaams Gewest, konden de gemeenten kiezen tussen de analoge of digitale overdracht. Op termijn zullen zowel de planinventaris als de contourenkaarten digitaal opgemaakt en geïmplementeerd worden in een geografisch informatiesysteem, het zogenaamd GIS-systeem.
De meeste van de eigenlijke plannen dateren nog van voor het informaticatijdperk, en zijn daarom enkel analoog beschikbaar. In het decreet wordt voorzien dat alle analoge plannen gaan moeten ingescand en gegeorefereerd worden, zodanig dat alle plannen digitaal beschik- en consulteerbaar zullen zijn. De verordeningen zoals deze opgenomen werden in het plannenregister zullen digitaal beschikbaar worden, en op deze website opvraagbaar.

Bijkomende informatie
Een eerste voorbeeld van een geo-loket vind je op de portaalsite van geo-Vlaanderen of deze website waar je o.a. geo-informatie i.v.m. het Gewestplan en de BPA‘s kan oproepen.
De eigenlijke plannen zullen evenwel in eerste instantie enkel analoog op de kantoren van de Cel Wonen en Leven kunnen ingezien worden.