Planologisch attest

Omschrijving
Een planologisch attest kan een oplossing bieden aan een bedrijf dat:

  • zonevreemd gelegen is en rechtszekerheid wil op de bestaande locatie;
  • wil uitbreiden of herbouwen maar geen stedenbouwkundige vergunning kan verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat;
  • moeilijk een milieuvergunning krijgt, te wijten aan de bestemming van de bedrijfslocatie.

Procedure
De aanvraag dien je in bij de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Indien de aanvraag volledig en ontvankelijk is, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de overheid, bevoegd voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeentelijke RUP: gemeente/CBS, provinciaal RUP: provincie).

Je vindt het aanvraagformulier alsook de voorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 (gewijzigd 29 mei 2009) en art. 4.4.24 t.e.m. 4.4.29 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening via deze link

Bijkomende informatie
Meer informatie over reglementeringen en de verdere procedure vind je op www.ruimtelijkeordening.be