Procedure voor het behandelen van
bezwaarschriften op het vlak van
eigen gemeentebelastingen

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Pieterstraat 1 - 3890 Gingelom.
Het kan ook per e-mail: frank.forier@gingelom.be of per fax : 011 83 15 79.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Hoorzitting

Wie wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift. In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

Beroepsmogelijkheden

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.
Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, voor onze gemeente is dat: Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt: Thonissenlaan 75 - 3500 Hasselt.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.

Te respecteren regels en termijnen

De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073)
De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren