Ruimtelijk structuurplan

Omschrijving

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) , het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt een kader aan waarbinnen de ruimtelijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Om deze gewenste ruimtelijke structuur te bereiken, worden er middelen en instrumenten naar voor geschoven. De goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft enkele belangrijke consequenties voor de gemeente. Via het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente wordt het kader voor het toekomstig ruimtelijk beleid bepaald.

De klassieke methode van ruimtelijke ordening met gewestplan en BPA (bijzonder plan van aanleg) heeft echter ook haar nadelen. Voor elk lapje grond is de bestemming vastgelegd ’voor eeuwig en altijd‘. Wat de bedoeling ervan is een perceel zo in te kleuren, of wat er moet gebeuren als de maatschappelijke behoeften veranderen, vind je niet terug in deze plannen.

Een structuurplan geeft de overheid vooral argumenten om beslissingen te nemen: het is een beschrijving van de goede ruimtelijke ordening. De bestemming van percelen veranderen, kan pas met uitvoeringsplannen.
Het structuurplan werkt op verschillende niveaus. Hoe situeert de gemeente zich tussen de andere stedelijke/gemeentelijke gebieden? Hoe ziet de omgeving van deze gemeente eruit, wat is er aanwezig, wat is waardevol? Hoe wordt de ruimte nu gebruikt, welke voorzieningen en economische activiteiten vinden er plaats, hoe zijn deze met mekaar verbonden?

Bijkomende informatie

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 11 september 2008. Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Cel Wonen en Leven.