Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Omschrijving

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (september 2009) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.
Een RUP bevat een kaart en een tekst die bindende voorschriften vastlegt. Die voorschriften gaan vaak een stuk verder dan louter de bestemming van de grond. Het plan kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en aan welke voorwaarden dient voldaan te worden.
De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP's meteen alle gewestplannen gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA's geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt. Geldt een ruimtelijk uitvoeringsplan uitsluitend voor een deelgebied van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een spoorlijn), dan valt het bestemmingsplan ook alleen weg voor dat deel.
Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen aangemaakt:

  • op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
  • op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
  • op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Procedure

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt het initiatief voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ontwerp van gemeentelijk RUP wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Na de voorlopige vaststelling wordt het uitvoeringsplan onmiddellijk opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie en naar de Vlaamse regering.
Vervolgens wordt het plan gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij iedere burger of vereniging de kans krijgt het plan in te kijken bij de dienst Stedenbouw en eventueel bezwaren of opmerkingen in te dienen
Opmerkingen of bezwaren op het RUP moeten vóór het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden aan de GECORO of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het gemeentehuis.
Na het deskundig advies van de GECORO kunnen beperkte aanpassingen aan het plan gebeuren in functie van de gemaakte opmerkingen en bezwaren. De gemeenteraad kan dan het plan definitief vaststellen en ter goedkeuring overmaken aan de deputatie.
Het RUP treedt pas in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraadg. Dit betekent dat elke gemeente een GECORO moet oprichten en de leden hiervan  moet benoemen.
Het decreet beschrijft een aantal wettelijke bevoegdheden van de GECORO, onder andere bij de totstandkoming van het GRSP en de RUP's, de verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De Commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid. Naast bovengenoemde verplichte opdrachten kan de GECORO evenwel op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO kan los van een adviesvraag opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Cel Wonen en Leven.