Taken van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau

Sinds 1 januari 2019 kent het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW eenzelfde samenstelling.

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college, zoals:

- het beheer van de gemeentelijke eigendommen en inrichtingen;
- het beheer van de inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur;
- het aanstellen en ontslaan van personeelsleden van de gemeente, met uitzondering van de algemeen directeur en de financieel directeur;
- het afleveren van bouw-, verkavelings- en milieuvergunningen.

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en kent een gelijklopende taakstelling, zij het in uitvoering van beslissingen van de OCMW-raad benevens de eigen toegewezen bevoegdheden zoals ondermeer:

- het beheer van de inkomsten en uitgaven van het OCMW;
- het aanstellen en ontslaan van personeelsleden van het OCMW;

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke dinsdagnamiddag. Aansluitend op de vergadering van het college vindt de vergadering van het vast bureau plaats. Beide vergaderingen gaan door in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.