Milieuraad

Werking van de milieuraad

De milieuraad is een adviesraad voor het gemeentebestuur en bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren.

In de milieuraad komen hoofdzakelijk die thema’s aan bod die betrekking hebben op het milieubeleid van de gemeente.

De milieuraad heeft voornamelijk een adviserende functie. De raad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, advies geven aan de gemeente over het milieu- en natuurbeleid.

De milieuraad kan eveneens, in samenwerking met het gemeentebestuur, activiteiten organiseren of opdrachten aanvaarden die bevorderlijk zijn voor de bescherming van het milieu en het natuurbehoud en de uitbouw van het gemeentelijke milieubeleid.

De milieuraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen, verslagen en documenten van de milieuraad, inclusief het jaarverslag, liggen ter inzage op de milieudienst.

Het secretariaat van de milieuraad vindt u bij de gemeentelijke milieudienst.