Sneeuw en ijzel

Plan van aanpak

Bij hevige sneeuwval wordt eerst de sneeuw geruimd. Hiervoor beschikt de gemeente over twee sneeuwruimers, gemonteerd op tractoren die telkens één weghelft sneeuwvrij maken. Door eerst de sneeuw te ruimen, werkt achteraf het strooizout sneller. In straten waar echter veel geparkeerde auto‘s op de weg staan, is het voor de strooidiensten onmogelijk om de volledige weg sneeuwvrij te krijgen. Vandaar dat men soms ten onrechte de indruk krijgt dat men een bepaalde straat vergeten is.

Als de sneeuwval gepaard gaat met hevige winden, zijn er omwille van het open landschap vaak sneeuwophogingen, waardoor sommige verbindingswegen niet meer berijdbaar zijn. Ook dan wordt er ingegrepen met de sneeuwruimers om de wegen opnieuw sneeuwvrij te krijgen.

Bij ijzelvorming gebeuren de strooiwerken steeds in overleg met de politiediensten en rekening houdend met de weersvoorspellingen. De ijzelbestrijding van de gemeentewegen wordt reeds jaren in twee fases uitgevoerd.
De prioritaire strooiroute bestaat uit de belangrijkste verbindingswegen tussen de verschillende dorpen en de hoofdwegen in de dorpscentra. Deze strooironde (meestal vanaf 4u00 ‘s morgens) wordt veel frequenter en vaak preventief uitgevoerd.
De secundaire strooiroute daarentegen beslaat vooral de kleinere wegen die aansluiten op de hoofd- en verbindingswegen (alle andere wegen die niet zijn opgenomen in de prioritaire strooironde). Deze wegen worden alleen bij uitzonderlijke winterse weersomstandigheden gestrooid, en pas nadat de verbindingswegen berijdbaar zijn.

Hou er ook rekening mee dat het strooizout pas efficiënt werkt als er veel verkeer op de weg is. Dit verklaart waarom bepaalde kleinere wegen met weinig verkeer minder snel sneeuwvrij zijn.

Raadpleeg hier het strooiplan.

Vrijhouden van stoepen

Volgens het politiereglement betreffende de openbare rust, veiligheid, gezondheid en overlast dient iedere inwoner het voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden.

De sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad gelegd worden zodat er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en dat gladheid vermeden wordt. Er moeten tevens voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad moet de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand, maar op die wijze dat de greppels, riooldeksels, autobushaltes, rioolmonden en overig materiaal van openbaar nut vrij blijven.
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde
bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of beheerders hiervoor instaan.

Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen conciërge is,valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom.
Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.

Contact

Dirk Schalenborgh - 011 88 04 79
Luc Wouters - 011 88 04 84

openbarewerken@gingelom.be

Openingsuren