Socio-economische vergunning

Omschrijving

Kleinhandelsbedrijven waarop de wet op de handelsvestiging van toepassing is, moeten een vergunning aanvragen ingeval van een nieuw bouwwerk, uitbreiding van een bestaand bouwwerk, vestiging in een gebouw dat voordien bestemd was voor een andere activiteit dan kleinhandel of belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien reeds bestemd was voor kleinhandel. De belanghebbende dient een dossier in bij het gemeentebestuur.

Bijkomende informatie

Aanvragen kan bij het College van burgemeester en schepenen van de vestigingsplaats. Zij beslissen over de aanvraag. De behandelingstermijn van de aanvraag is steeds in het voordeel van de aanvrager. Meer informatie over de aanvraag vind je op de website van de FOD Economie, KMO en Middenstand.