Starten met een eigen zaak

Omschrijving

Als je een beroep uitoefent dat je inkomsten geeft en je bent niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut dan ben je een zelfstandige.
Zelfstandigen hebben een eigen sociaal statuut en zijn onderworpen aan een eigen regeling inzake sociale zekerheid.

Procedure

1. Inschrijven in de kruispuntendatabank van ondernemingen

Tot voor kort moest je voor de oprichting van een eigen zaak aankloppen bij diverse overheden. Een hele reeks administratieve formaliteiten moesten op verschillende plaatsen afzonderlijk gebeuren. Je werd soms van het kastje naar de muur gestuurd. Kortom, een zaak formeel oprichten was een bezigheid die je heel wat energie en tijd kostte. Dat is nu totaal veranderd. Voortaan kan het veel eenvoudiger.

De overheid besloot om deze opdracht uit te besteden aan een ondernemingsloket van private partners. Eén eenvoudige inschrijving volstaat om je wegwijs te maken bij het starten van een eigen zaak. Je kan er voor alle startersformaliteiten terecht. Je kan ook als bestaande onderneming je bedrijfsgegevens wijzigen, of een stopzetting doorgeven en dit alles zonder wachttijden.

Een startende zelfstandige moet zijn onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Hiervoor kan je terecht bij een erkend ondernemingsloket.
De kruispuntbank vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister. Bij de inschrijving krijg je een uniek ondernemingsnummer, dat na verloop van tijd alle andere identificatienummers zal vervangen. De overheid gebruikt voortaan dit unieke ondernemingsnummer in alle communicatie m.b.t. je zaak.

Je moet bij de inschrijving in het KBO aan volgende voorwaarden voldoen:

  • basiskennis bedrijfsbeheer – beroepskennis: Via akten (diploma's en getuigschriften) of praktijkervaring moet je bewijzen dat je over voldoende kennis van bedrijfsbeheer en beroepskennis beschikt. Er zijn 4 clusters van gereglementeerde beroepen, waarvoor specifieke studies vereist zijn;
  • vergunningen: Voor sommige beroepen kunnen er bijkomende verplichtingen gelden inzake toelatingen en vergunningen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de leurkaart voor ambulante handelaars, de beroepskaart voor vreemdelingen, de milieuvergunning, de vergunning voor het fabriceren of in handel brengen van voedingswaren, een registratie van aannemers, een vergunning voor grote verkoopruimtes enz;
  • zichtrekening: Bij een financiële instelling naar keuze moet je een zichtrekening openen, die moet verschillen van je privé-rekening. Het nummer van deze rekening en de naam van de financiële instelling moet je vermelden op al je facturen, brieven, bestelbons enz. De zichtrekening moet geopend zijn vóór je een inschrijving in het KBO kan verkrijgen.

Meer informatie over de erkende ondernemingsloketten en hun adressen vind je terug op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.

2. Een btw-nummer aanvragen

Als je geregeld zelfstandig goederen en diensten levert, al is het slechts in bijberoep, ben je in principe btw-plichtig.
Een aantal activiteiten zijn niet aan deze regeling onderworpen. Je vraagt dit best bij het plaatselijk btw-controlekantoor waar je ook je btw-nummer moet aanvragen.

Zodra je bent ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en je daar je ondernemingsnummer hebt gekregen, moet je naar het btw-controlekantoor. Het ondernemingsnummer doet dan dienst als btw-nummer en wordt geactiveerd.

3. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Binnen de 90 dagen na de start van je activiteiten als zelfstandige, moet de zelfstandige, vennootschap, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, helpers,... zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas.
Deze verplichting geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als voor zelfstandigen in bijberoep.

4. Aansluiten bij een ziekenfonds

Binnen de 60 dagen moet de zelfstandige bij een ziekenfonds naar keuze www.cm.be of www.socmut.be of www.lml.be of www.vnz.be of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Bijkomende informatie

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid informeert, adviseert en stimuleert ondernemers:

Ook op de website van de federale overheid vind je alle mogelijke informatie en regelgeving.

Om je echter stap voor stap te informeren over alle zaken waarmee je als startende ondernemer of zelfstandige geconfronteerd zal worden, verwijzen wij graag naar onderstaande organisaties: