Stedenbouwkundig attest

Omschrijving

Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd op basis van een plan. Het geeft aan dat het ingediende project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het belang van dit attest bestaat erin dat indien men een bepaald project wil realiseren, men eerst de overheid kan vragen hoe die het project inschat alvorens een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aan te vragen. Vergunningsaanvragen waarvoor een gunstig stedenbouwkundig attest werd afgeleverd en ingediend binnen de 6 maanden na het bekomen van dat gunstig stedenbouwkundig attest, kunnen niet geweigerd worden (behalve indien de plannen of de voorschriften ondertussen zijn gewijzigd).

Procedure

De aanvraag voor een attest wordt ingediend bij het gemeentebestuur. Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.
Het stedenbouwkundig attest leidt niet tot vrijstelling van de vergunningsaanvraag.
Het advies van het college kan gunstig (met of zonder voorwaarden) of ongunstig zijn.

Je aanvraagdossier moet steeds uit 5 bundels bestaan waarin volgende documenten moeten zitten: aanvraagformulier (zie onderstaande link), inplantingsplan, plan op schaal van het te realiseren volume, foto's (min. 4 kleurenfoto's) van de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen.
Klik op de link van de Vlaamse Overheid voor meer informatie: formulier stedenbouwkundig attest.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Cel Wonen en Leven