Stedenbouwkundige vergunning

Omschrijving

Wanneer je beslist te bouwen of te verbouwen, heb je een bouwvergunning nodig. De algemene regel is dat er bij het (ver)bouwen van een constructie een bouwvergunning vereist is. Het begrip ’bouwen‘ wordt hier heel ruim bekeken. Ook voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, van verhardingen en van afsluitingen die uit betonplaten bestaan, is bijvoorbeeld een bouwvergunning nodig. Er zijn uiteraard uitzonderingen op deze regel en een aantal werken zijn vrijgesteld van vergunning.

Afhankelijk van de aanvraag zijn er verschillende formulieren vereist, er zijn 4 soorten aanvragen, nl. eenvoudige dossiersamenstelling, uitgebreide dossiersamenstelling, technische werken of terreinaanlegwerken en compensatiemaatregelen bij ontbossing.

Klik op de link van de Vlaamse Overheid voor de betreffende formulieren: formulieren stedenbouwkundige vergunningen.

Procedure

1) Aanvraag

Je dient je aanvraag in bij de gemeente. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar kijkt na of de aanvraag volledig is. Dit moet gebeuren binnen de 14 dagen nadat het dossier aangetekend werd opgestuurd of via het loket werd ontvangen. Indien de aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een verklaring van volledigheid. Dit document vermeldt ook of er een openbaar onderzoek vereist is.

2) Openbaar onderzoek

Vervolgens vraagt de stedenbouwkundige ambtenaar de nodige adviezen aan, zorgt dat het openbaar onderzoek (indien nodig) correct verloopt en desgevallend antwoorden biedt op eventuele bezwaarschriften, geeft een stedenbouwkundig advies aan het schepencollege en vraagt het schepencollege een beslissing te nemen in het dossier.

3) Adviesvragen
Voor sommige aanvragen moet het gemeentebestuur advies vragen aan andere overheden of instanties. Deze instanties moeten hun advies binnen de dertig dagen uitbrengen. Enkele van de meest voorkomende adviezen zijn:

 • afdeling Land voor alle aanvragen van landbouwers of voor zonevreemde gebouwen in het agrarisch gebied;
 • afdeling Wegen en Verkeer voor aanvragen langs gewestwegen;
 • provinciale Technische Dienst Wegen voor aanvragen langs provinciewegen
 • NMBS voor aanvragen langs de spoorweg;
 • cel Monumenten en Landschappen voor monumenten of architectuurhistorisch waardevolle gebouwen (bv. uit de wederopbouwperiode);
 • brandweer voor aanvragen van bedrijven, winkels of openbare gebouwen;
 • beheerders van waterlopen wanneer de aanvraag hieraan grenst (Afdeling Water, Waterwegen En Zeekanaal NV, Provinciale Technische Dienst Waterlopen);
 • Afdeling Natuur of Bos en groen voor natuurgebieden of parkgebieden;
 • Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Vergunningsaanvragen van openbare instanties.

4) Beslissing

Hierna ontvang je de beslissing (via aangetekende zending) van het college van burgemeester en schepenen. Krijg je een stedenbouwkundige vergunning, dan kan je beginnen te bouwen, op voorwaarde dat je binnen de 25 dagen geen brief van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst. Hij heeft immers de taak om na te gaan of de gemeente alle wetten en reglementen wel heeft gerespecteerd. Wordt jouw aanvraag geweigerd, dan kan je ook in beroep gaan bij de deputatie.

5) Beroepsmogelijkheden

Wanneer je niet akkoord gaat met de beslissing van het college, kan je een beroep indienen bij de Bestendige Deputatie. Hiervoor stuur je een aangetekend verzoekschrift aan de Bestendige Deputatie. Dit moet gebeuren binnen de dertig dagen na het ontvangen van de beslissing van het College.Een derde (bv. een buur) kan uitsluitend een verzoek tot schorsing of vernietiging van de vergunning vragen aan de Raad van State. Hiervoor beschikt hij over 60 dagen vanaf het moment dat hij kan vermoeden dat er een vergunning moet verleend zijn.

Bijkomende informatie

Je stelt je vragen bij het plaatsen of oprichten van volgende zaken: zonnepanelen, tuinhuisjes, zwembaden, schotelantennes, terrassen, siervijvers, afsluitingen,... Klik op de link van de Vlaamse Overheid voor meer informatie: "wanneer stedenbouwkundige vergunningen nodig?"

Vanaf 1 december 2010 gelden nieuwe regels rond:

Gerelateerde vergunningen:

 • inname openbare weg
 • stedenbouwkundige vergunning, zonder architect
 • regularisatieaanvraag
 • openbaar onderzoek
 • bezwaarschriften

Selecteer één van de bovenstaande items voor meer informatie.