Stedenbouwkundige verordeningen

Omschrijving

De stedenbouwkundige verordeningen zijn een aantal technische en stedenbouwkundige voorschriften die van kracht zijn voor het volledige grondgebied van de gemeente.
Het doel van de verordeningen is het aanvullen en herwerken van de verschillende oude verordeningen en deze samenbrengen in een samenhangend, overzichtelijk document.
Verordeningen op niveau van de het Vlaams Gewest en de Provincie blijven uiteraard van kracht.

De gemeenteraad kan voor de hele gemeente of een deel ervan een stedenbouwkundige verordening vaststellen die voorschriften bevat met betrekking tot de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de esthetische waarde van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de energiebesparingen en ‐terugwinning, de aanleg van nutsvoorzieningen, de bewoonbaarheid van de woningen, het verbod van werken op bepaalde tijdstippen met het oog op de levenskwaliteit en de doorgang van het langzaam verkeer, de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid voor personen met een verminderde beweeglijkheid van voor publiek toegankelijke gebouwen, installaties en wegen, de maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke begrenzing van milieuhinder, de aanleg van groen en beplantingen en vergunningsplicht voor bepaalde functiewijzigingen.

Procedure

Gemeentelijke verordeningen treden in werking 10 dagen na de publicatie (bij uittreksel) in het Belgisch Staatsblad. Zolang deze publicatie niet is gebeurd, is de verordening niet van toepassing. De gemeente zorgt voor deze publicatie.
Als je deze website aanklikt, vind je een overzicht van de bij de Vlaamse Overheid bekende gemeentelijke verordeningen. Opgelet, sommige van deze verordeningen kunnen inmiddels door de gemeenteraad opgeheven zijn. Er is immers in het decreet geen specifieke goedkeuringsprocedure voor zo'n opheffing voorzien.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de dienst Stedenbouw.